Väitökset

| Pekka Rautio

Uutta arkeologista tulkintaa Juudan yhteiskunnan tuhosta ja jälleenrakentumisesta

TM, FM Kirsi Valkama väittelee 16.6.2012 Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa aiheesta ”Judah in the Mid-Sixth Century BCE – Archaeological Evidence for a Post-Collapse Society”. Raamatuntutkimuksessa Jerusalemin ja sen temppelin tuhoutumisen…

| Pekka Rautio

HY väitös: Kirkon maahanmuuttotyön uskontorajat ylittävällä sovittelulla merkittävä rooli maahanmuuttajien konfliktien sovittelussa

TM Katri Kyllönen väittelee 10.8. Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa aiheesta ”Uskonnon rooli maahanmuuttajien konfliktien sovittelussa. Sovittelijoiden, maahanmuuttajien ja kirkon maahanmuuttajatyöntekijöiden näkökulma.” (The Role of Religion in the Mediation of Immigrants’…

| Pekka Rautio

Väitös 10.2.2016 Helsingin yliopistolla: Sukupuoli ja yhteisöllisyys rakentuvat vastavuoroisesti rippikoulun rituaaleissa

Tuoreen väitöstutkimuksen mukaan sukupuoli ja yhteisöllisyys rakentuvat vastavuoroisesti rippikoulussa. Sukupuoli dramatisoi yhteisöllisyyden tiivistymistä ja yhteisöllisyyden tiivistyminen leirijakson loppua kohden taas korostaa sukupuolen ja seksuaalisuuden teemojen asemaa ja merkitystä. Keskiviikkona 10.2.2016…

| Pekka Rautio

Väitös 30.1.2016 Helsingin yliopistolla: Vanha Suomi kirjallistui Ruotsin ja Venäjän valtakuntien luterilaisuuden risteymässä

TM Ville Vauhkosen väitöstutkimus osoittaa, että 1700-lukua hallinnut Venäjän kruunun modernisaatiopolitiikka pitäjänkouluineen löi leimansa Vanhan Suomen talonpoikien lukutaidon yleistymiseen. Yhdessä 1600-luvun luterilaisen perinnön ohella tämä synnytti Vanhaan Suomeen varsin tehokkaan…

| Pekka Rautio

Väitös 16.1.2016 Helsingin yliopistossa: Jeesuksen maskuliinisuuden kuvaukset synoptisissa evankeliumeissa

TM Susanna Asikainen kysyy väitöskirjassaan, miten synoptiset evankeliumit suhtautuvat antiikin kreikkalais-roomalaisen maailman hegemonisiin maskuliinisuuksiin. Tutkimus ei tarkastele historiallista Jeesusta, vaan keskittyy siihen, millä tavoin Jeesus esitetään miehenä. Tämän lisäksi tarkastellaan…

| Pekka Rautio

Väitös 16.1.2016 Helsingin yliopistolla: Laki ja naisten puolustaminen yhdistyvät filosofi Christine de Pizanin ajattelussa

TM Ilse Paakkisen väitöskirja käsittelee italialaisranskalaisen filosofi-runoilija Christine de Pizanin (1364/1365–1430/1431) sukupuolikäsitystä sekä hänen lakiallegorioitaan naisia puolustavassa teoksessa Cité des dames (Naisten kaupunki) vuodelta 1405. Christinen sukupuolikäsityksessä molemmat sukupuolet ovat…

| Pekka Rautio

Väitös 5.12.2015 Helsingin yliopistolla: Oma ruumis ja kerronnan kaari

Teol.lis. Terhi Törmä väittelee 5.12.2015 kello 10 Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa aiheesta ”Oma ruumis ja kerronnan kaari – Merkityksen muodostuminen Maurice Merleau-Pontyn ruumiinfenomenologisen ja Paul Ricoeurin narratiivisen imaginaatiokäsityksen mukaan”. Väitöstilaisuus…

| Pekka Rautio

Väitös 5.12.2015 Itä-Suomen yliopistossa: Herätyksen aalloissa ja karikoissa – Uuras Saarnivaaran rooli Kansanlähetyksen perustamisessa, toiminnassa ja hajaannuksessa 1965 – 1976

Filosofian tohtori, teologian maisteri Ari Auranen väittelee kirkkohistorian alalta Itä-Suomen yliopistossa lauantaina 5.12.2015. Hänen teemanaan on Herätyksen aalloissa ja karikoissa. Uuras Saarnivaaran rooli Kansanlähetyksen perustamisessa, toiminnassa ja hajaannuksessa 1965 –…

| Pekka Rautio

Väitös 28.11.2015 Helsingin yliopistolla: Sosiaalikulttuuriset ja kirkolliset murrokset 1917–1918 vaikuttivat avioliittonormeihin Venäjällä

TM Jelisei Heikkilän 28.11.2015 tarkastettavan väitöstutkimuksen mukaan vuoden 1917–1918 ortodoksisen kirkolliskokouksen jälkeen Venäjällä syntyi uusi ‟avioeromalli”. Heikkilä on tutkinut, miten avioliittoa ja avioeroa koskevia kirkko-oikeudellisia kysymyksiä käsiteltiin kirkolliskokousta edeltävänä aikana…

| Pekka Rautio

Väitös 21.11.2015 Helsingin yliopistolla: Syntymäkuurojen lasten sisäkorvaistute­hoitokäytänteissä parannettavaa

TM Karoliina Nikula on tutkinut lapsen oikeuksien viikolla, lauantaina 21.11.2015 tarkastettavassa väitöskirjassaan syntymäkuurojen lasten sisäkorvaistutehoitokäytännettä sekä analysoinut, missä määrin yleisissä hoitolinjauksissa tapahtunut siirtymä viittomakielestä puhuttuun kieleen perustuu huolelliseen harkintaan ja…

| Pekka Rautio

Väitös 6.11.2015 Helsingin yliopistolla: Onko uskonnollinen usko tahdonvaraista vai ei?

TM Dan-Johan Eklundin 6.11.2015 tarkastettavassa väitöskirjassa tutkitaan kriittisesti uskonnollisen uskon tahdonvaraisuuteen liittyviä filosofisia ongelmia modernissa uskonnonfilosofiassa näkyvässä analyyttisen teismin traditiossa. Tutkimuksen keskeisinä aiheina on toisaalta erilaisten uskomusasenteiden, kuten uskon, toivon…

| Pekka Rautio

Väitös 23.10.2015 Helsingin yliopistolla: Suomen evankelis-luterilaisen kirkon rooli vanhustyössä tärkeä mutta ristiriitainen

TM Päivi Pöyhösen 23.10.2015 tarkastettavan väitöskirjan mukaan Suomen evankelis-luterilaisen kirkon vanhustyöhön kohdistetaan sekä kansalaisten että sosiaalityöntekijöiden taholta odotuksia tehtävistä, jotka ovat kuuluneet tai yhä kuuluvat julkisen sektorin työnkuvaan. − Vanhusväestön…

| Pekka Rautio

Väitös 3.10.2015 Helsingin yliopistolla: Apostoli Paavali viholliskuvien ja rajanvetojen rakentajana Filippiläiskirjeessä

TM Nina Nikin 3.10.2015 tarkastettavassa väitöskirjassa selvitetään Filippiläiskirjeeseen sisältyvien, apostoli Paavalin vastustajia käsittelevien tekstijaksojen historiallista taustaa, tekstien edustamaa poleemista retoriikkaa ja tapaa, jolla teksteillä rakennetaan ja vahvistetaan kirjeen vastaanottajien kristillistä…

| Pekka Rautio

Kaksi väitöstä Helsingin yliopistolla 12.8.2015

* DOCTORAL DISSERTATION: Voldemars Laucins: “The Right Man in the Right Place. The Role of Karlis Irbe (1861-1934) in the Birth and Development of the Evangelical Lutheran Chuch of Latvia,…

| Pekka Rautio

Väitös 6.6.2015 Helsingin yliopistolla: Luterilainen uusjako tapahtui 1990-luvulla Baltiassa ja Inkerinmaalla yhdysvaltalaisen Missouri-synodin myötävaikutuksesta

TM Kalle Kuusniemen lauantaina 6.6.2015 tarkastettava väitöstutkimus osoittaa, että Yhdysvalloissa toimivan luterilaisen kirkon, Missouri-synodin, vaikutus oli merkittävä Itä-Euroopan luterilaiseen uudelleen asemoitumiseen 90-luvulla. Tilanteeseen vaikutti oleellisesti Baltian ja Inkerin luterilaisten kirkkojen…

| Pekka Rautio

Väitös 29.5.2015 Helsingin yliopistolla: Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kansainvälinen diakonia muukalaisen asialla

TM Tiina Ikonen esittää perjantaina 29.5.2015 tarkastettavassa väitöskirjassaan, että Suomen evankelis-luterilaisen kirkon toteuttamaan kansainväliseen diakoniaan on liittynyt usein tekijöitä, joiden perusteella autettava on jäänyt muukalaiseksi, toiseksi tai ulkokehälle suhteessa kirkkoon….

| Pekka Rautio

Kaikki vuonna 2014 hyväksytyt teologian opinnäytetyöt: Helsingin yliopisto, Åbo Akademi, Itä-Suomen yliopisto

Käy katsomassa: luettelo kaikista vuonna 2014 hyväksytyistä teologian opinnäytetöistä(Väitöskirjat, Lisensiaatintutkimukset, Pro gradu -tutkielmat: Helsingin yliopisto, Åbo Akademi, Itä-Suomen yliopisto) Alkuperäislähde: Teologinen Aikakauskirja, Teologisk Tidskrift 1/2015http://www.tatt.fi/

| Pekka Rautio

Pyhä istuin piti kiinni puolueettomuudestaan katolisten puolalaisten ja ukrainalaisten välisissä poliittisissa kiistoissa – väitös 14.2. Helsingin yliopistolla

TM Milla Bergström analysoi väitöstutkimuksessaan Pyhää istuinta ohjanneita periaatteita paavi Pius XI:n aikaisissa puolalais–ukrainalaisten jännitteiden synnyttämissä ongelmatapauksissa. Tutkimus osoittaa, että Vatikaania ohjasi kolme keskeistä periaatetta: katolisen kirkon oikeuksien ja toimintavapauden…