Väitökset

| Pekka Rautio

Väitös 6.11.2015 Helsingin yliopistolla: Onko uskonnollinen usko tahdonvaraista vai ei?

TM Dan-Johan Eklundin 6.11.2015 tarkastettavassa väitöskirjassa tutkitaan kriittisesti uskonnollisen uskon tahdonvaraisuuteen liittyviä filosofisia ongelmia modernissa uskonnonfilosofiassa näkyvässä analyyttisen teismin traditiossa. Tutkimuksen keskeisinä aiheina on toisaalta erilaisten uskomusasenteiden, kuten uskon, toivon…

| Pekka Rautio

Väitös 23.10.2015 Helsingin yliopistolla: Suomen evankelis-luterilaisen kirkon rooli vanhustyössä tärkeä mutta ristiriitainen

TM Päivi Pöyhösen 23.10.2015 tarkastettavan väitöskirjan mukaan Suomen evankelis-luterilaisen kirkon vanhustyöhön kohdistetaan sekä kansalaisten että sosiaalityöntekijöiden taholta odotuksia tehtävistä, jotka ovat kuuluneet tai yhä kuuluvat julkisen sektorin työnkuvaan. − Vanhusväestön…

| Pekka Rautio

Väitös 3.10.2015 Helsingin yliopistolla: Apostoli Paavali viholliskuvien ja rajanvetojen rakentajana Filippiläiskirjeessä

TM Nina Nikin 3.10.2015 tarkastettavassa väitöskirjassa selvitetään Filippiläiskirjeeseen sisältyvien, apostoli Paavalin vastustajia käsittelevien tekstijaksojen historiallista taustaa, tekstien edustamaa poleemista retoriikkaa ja tapaa, jolla teksteillä rakennetaan ja vahvistetaan kirjeen vastaanottajien kristillistä…

| Pekka Rautio

Kaksi väitöstä Helsingin yliopistolla 12.8.2015

* DOCTORAL DISSERTATION: Voldemars Laucins: “The Right Man in the Right Place. The Role of Karlis Irbe (1861-1934) in the Birth and Development of the Evangelical Lutheran Chuch of Latvia,…

| Pekka Rautio

Väitös 6.6.2015 Helsingin yliopistolla: Luterilainen uusjako tapahtui 1990-luvulla Baltiassa ja Inkerinmaalla yhdysvaltalaisen Missouri-synodin myötävaikutuksesta

TM Kalle Kuusniemen lauantaina 6.6.2015 tarkastettava väitöstutkimus osoittaa, että Yhdysvalloissa toimivan luterilaisen kirkon, Missouri-synodin, vaikutus oli merkittävä Itä-Euroopan luterilaiseen uudelleen asemoitumiseen 90-luvulla. Tilanteeseen vaikutti oleellisesti Baltian ja Inkerin luterilaisten kirkkojen…

| Pekka Rautio

Väitös 29.5.2015 Helsingin yliopistolla: Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kansainvälinen diakonia muukalaisen asialla

TM Tiina Ikonen esittää perjantaina 29.5.2015 tarkastettavassa väitöskirjassaan, että Suomen evankelis-luterilaisen kirkon toteuttamaan kansainväliseen diakoniaan on liittynyt usein tekijöitä, joiden perusteella autettava on jäänyt muukalaiseksi, toiseksi tai ulkokehälle suhteessa kirkkoon….

| Pekka Rautio

Kaikki vuonna 2014 hyväksytyt teologian opinnäytetyöt: Helsingin yliopisto, Åbo Akademi, Itä-Suomen yliopisto

Käy katsomassa: luettelo kaikista vuonna 2014 hyväksytyistä teologian opinnäytetöistä(Väitöskirjat, Lisensiaatintutkimukset, Pro gradu -tutkielmat: Helsingin yliopisto, Åbo Akademi, Itä-Suomen yliopisto) Alkuperäislähde: Teologinen Aikakauskirja, Teologisk Tidskrift 1/2015http://www.tatt.fi/

| Pekka Rautio

Pyhä istuin piti kiinni puolueettomuudestaan katolisten puolalaisten ja ukrainalaisten välisissä poliittisissa kiistoissa – väitös 14.2. Helsingin yliopistolla

TM Milla Bergström analysoi väitöstutkimuksessaan Pyhää istuinta ohjanneita periaatteita paavi Pius XI:n aikaisissa puolalais–ukrainalaisten jännitteiden synnyttämissä ongelmatapauksissa. Tutkimus osoittaa, että Vatikaania ohjasi kolme keskeistä periaatetta: katolisen kirkon oikeuksien ja toimintavapauden…

| Pekka Rautio

Hajanainen Pohjois-Amerikan lestadiolaisuus syntyi kansojen sulatusuunissa – väitös 31.1.2015 Helsingin yliopistolla

TM Tuomas Palola tarkastelee väitöskirjassaan Pohjois-Amerikan lestadiolaisuutta eli apostolis-luterilaisuuden kehitystä vuodesta 1884 vuoteen 1929. Palolan mielestä lestadiolaisuus kohtasi amerikansuomalaisen siirtolaisuuden myötä haasteita, joiden kanssa se ei olisi joutunut kamppailemaan syntyseuduillaan….

| Pekka Rautio

Rasisminvastaisen ohjelman myötä Kirkkojen maailmanneuvosto siirtyi sanoista tekoihin – väitös Helsingin yliopistolla 10.1.2015

TM Antti Laineen väitöstutkimus käsittelee merkittävimmän kansainvälisen kirkkojen yhteistyöjärjestön, Kirkkojen maailmanneuvoston (KMN), rasisminvastaista ohjelmaa ja siihen kohdistuneita reaktioita. Tutkimus osoittaa, että rasisminvastainen ohjelma oli selkeä käännekohta KMN:n toiminnassa. Ohjelman myötä…

| Pekka Rautio

Ekoteologista ajattelua oli jo 1900-luvun alussa: väitös Helsingin yliopistolla 19.12.

TM Panu Pihkalan väitöstutkimuksessa tarkastellaan ekoteologiaa amerikkalaisen luterilaisen ja ekumeenisen teologin Joseph Sittlerin (1904–1987) ajattelun kautta.  Ekoteologia tarkoittaa (kristillistä) ihmisen, muun luonnon ja Jumalan suhteen käsittelyä. Käytännössä ekoteologiset teokset esittävät…

| Pekka Rautio

Väitös Helsingin yliopistolla 15.11.2014: Kirkko on tyypillinen muistiyhteisö

TM, YTM Anneli Vartiaisen väitöstutkimuksessa tarkastellaan muistamista uskonnollisessa yhteisössä. Vartiainen on selvittänyt, miten messun muistiyhteisöluonne ilmenee Järvenpään seurakunnan messujen käytännöissä. − Kirkko on tyypillinen muistiyhteisö, Vartiainen toteaa. Se rakentuu peruskertomukselle,…

| Pekka Rautio

Väitös Helsingin yliopistolla 8.11.2014: Seurakuntien rakennemuutosten johtaminen vaatii uuden johtamiskulttuurin luomista

TM Susa Niinistön väitöstutkimus käsittelee Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntien rakennemuutosta. Aiheeseen pureudutaan tarkastelemalla Perniön rovastikunnan kymmenen seurakunnan lakkauttamista ja muodostamista yhdeksi Salon seurakunnaksi vuoden 2009 alussa. Tutkimuksen näkökulma on rakenneuudistuksen…

| Pekka Rautio

Systemaattisen teologian väitös rakentaa ymmärrystä luomis-evoluutiokiistelyyn (15.10.2014)

TL Rope Kojonen analysoi väitöskirjassaan kiistanalaisen älykkään suunnittelun liikkeen (Intelligent Design, ID) argumentaatiota ja siitä käytyä keskustelua. Kojosen tutkimuksessa älykkään suunnittelun liikkeen ajatukset asetetaan osaksi laajempaa keskustelua teologian ja luonnontieteen…

| Pekka Rautio

HY väitös 10.10.2014: Georg Friedrich Vicedomilla oli teosentrinen näkökulma missioon

TM Timo-Matti Haapiainen analysoi väitöskirjassaan saksalaisen lähetystyöntekijän ja missiologin Georg Friedrich Vicedomin (1903–1974) missio Dei -käsitteen ympärille rakentuneen lähetysteologisen mallin sisältöä ja rakennetta. Lisäksi Haapiainen vertaa Vicedomin mallia aikansa ekumeeniseen…

| Pekka Rautio

Väitös Suomen ev.lut. kirkon pappisvihkimyskaavojen muutoksista Helsingin yliopistolla 15.8.

TM Juhana Pohjolan väitöstutkimuksessa selvitetään Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ordinaatiokaavojen käsitystä pappisvihkimyksestä ja -virasta. Ordinaatiolla tarkoitetaan teologis-liturgis-juridista prosessia, jossa papiksi vihittävälle annetaan virka ja hänet liitetään osaksi papistoa. Ordinaatiossa vihittävä saa…

| Pekka Rautio

Väitös Helsingin yliopistossa 11.6.2014: Kiinalainen teologi T.C. Chao sovelsi kristologiaansa kiinalaiseen kulttuuriin ja yhteiskuntaan

Yongtao Chen väittelee Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa 11.6.2014. Chen on analysoinut tutkimuksessaan merkittävän kiinalaisen teologin T.C. Chaon (1888–1979) ajattelun keskeisintä sisältöä, kristologiaa. Väitöskirjassa tarkastellaan, kuinka Chao on soveltanut kristologiaansa kiinalaiseen…

| Pekka Rautio

Tapaustutkimus Boliviasta: lukijoiden sosioekonominen asema vaikuttaa Raamatun tulkintoihin (4.6.2014)

TM Esa Autero on tutkinut väitöskirjassaan kahden bolivialaisen helluntairyhmän Raamatun käyttöä ja hermeneutiikkaa. Tutkimuksessa selvitetään, miten tavallisten helluntailaisten lukijoiden sosioekonominen asema vaikuttaa Luukkaan tekstien tulkintaan, ja olisiko bolivialaisten ryhmien näkökulmissa…