På svenska

| Elisa Kössi

Möt årets nya docenter vid Åbo Akademi

Vid Åbo Akademi hade det hållits sammanlagt fyra docentföreläsningar i tre ämnen, nämligen praktisk teologi, kyrkohistoria och dogmatik. Teologia.fi intervjuade de nybakade docenterna.

| Elisa Kössi

Hurdan lärare och kollega kommer ÅA-teologer att få av Björn Vikström?

Den svenskspråkiga teologiska världen i Finland skakas av förändringens vindar när den långvariga biskopen i Borgå stift, Björn Vikström (för många bättre bekant som Biskop Björn) lämnar sina får i…

| Elisa Kössi

En pro gradu -intervju: Erfarenheter av antisemitism har ökat i Finland

Antisemitismen är säkert ett av den europeiska historiens mest högljutt tigna teman, som med jämna mellanrum påminner om sig själv genom oväntade utbrott, såsom i slutet av april i form av skjutningar i en synagoga i San Diego.

| Mårten Björkgren

Religionsämnet – en resurs och medspelare i skolan?

Att eftersträva kulturell och global kompetens i skolan utan kännedom om mångfalden av religiös tro, praxis, erfarenhet och etiska val är fortfarande otänkbart i den allmänbildande skolan. Dessa kompetenser är en grundförutsättning för ett gott liv tillsammans oberoende av i vilken del av världen vi bor. Det är anmärkningsvärt att ord som kultur, religion, livsåskådning knappt nämns i “Barnets tid” -rapporten, som innehåller en nationell barnstrategi fram till 2040.

| Elisa Kössi

När mänskliga rättigheter inte räcker till – En pro gradu-intervju med Ilona Silvola

Den så kallade flyktingsfrågan har de senaste åren dominerat den politiska diskussionen likaså i Finland som i Europa i allmänhet. Rädslan för terrorism och oron för den inhemska befolkningens rättigheter…

| Denise Blomqvist

Tre religioners dialog om bönen plats och bönehus – Lyssnande diskussion kring skrifterna

Teologia.fi

Tre religioners dialog om bönen plats och bönehus – Lyssnande diskussion kring skrifterna

| Heidi Jokinen

Brottsmedling – kristna försoningstankar konkretiseras

Brottsmedlingen har blivit ett vedertaget alternativ till det sedvanliga straffsystemet. Kristendomen ger verktyg för att förstå meningen med medlingen.

| Sara Gehlin

Ett språk för freden?

Vilken roll spelar språket i fredsbyggande insatser? Hur bidrar teologin till utvecklingen av ett språk som främjar fred och hopp? I denna artikel diskuterar Sara Gehlin dessa frågor i ljuset av begreppet ”moral imagination” och mot bakgrund av Förenta Nationernas initiativ till ett fredskulturprogram och en resolution om kvinnor, fred och säkerhet.

| Elisa Kössi

Mot det okända och bortom? – Pro gradu-intervju med Laura Brännkärr-Väänänen

I och med de nya utbildningsreformerna har även alternativa sätt att skriva akademiska avhandlingar varit på tapeten. En mycket diskuterad fråga är huruvida pro gradu-avhandlingar i allt större grad skulle…

| Mikael Lindfelt

Missriktade förväntningar? Idrott mellan lek, livstolkning och religion

”The sports we watch and play help orient us in the world; they furnish templates for how we should relate to and feel about one another. Sports hold captive our imaginations and interpret for us what it means to be successful, devoted, and fair.” (Shirl J. Hoffmans)

| Olavi Seppänen

Biskopen som tacklade Putin: John Vikström om idrott, kroppslighet och religion

Ärkebiskop emeritus John Vikström är en av de kända figurerna i Finland som ägnat mycket tid åt både religion och idrott. Ända sedan barndomen har han sysslat med diverse sportgrenar samtidigt som han har varit mycket engagerad i kyrkan och samhället. På fotbollsplan har Vikström även mött Vladimir Putin, med allvarliga konsekvenser för den sistnämnde. Vi fick möjligheten att intervjua honom i hans vackra hem i Åbo och ställde frågor kring religion, idrott, och kopplingar mellan de här två livsområdena.

| Pekka Lindqvist

Judiska begravningsritualer – ur ett finländskt perspektiv

Då en finländare med kristen bakgrund studerar de judiska begravningsritualerna, börjar man nästan kippa efter andan. Så tätt och tjockt är nätet av traditioner. Det finns knappast en vändning under tiden från dödstunden till graven (och genom olika sorgetider) som inte skulle regleras av traditioner, såväl urgamla och gemensamma för hela judenheten, som nyare och lokala.

| Saara Kuoppala & Sabina Sweins

Kolmen monoteistisen uskonnon keskustelu rukouksesta – De abrahamitiska religionernas diskussion om bön

Kuva2 SK

Kolmen monoteistisen uskonnon keskustelu rukouksesta – De abrahamitiska religionernas diskussion om bön

| Jarmo Juntumaa

Luthers inställning till judarna under hans sista levnadsår

Var reformatorn och trons hjälte även en antisemit?

| André Swanström

Religion, nationalism och fascism i Kalervo Kurkialas krigsdagbok

På självständighetsdagen 1941 sitter en finländsk präst insvept i en SS-mantel, huttrande i en iskall och mörk tågkupé och läser Adolf Hitlers bok Mein Kampf. Han har färdats med tåg i några dagar genom det ockuperade Polen och är på väg att sälla sig till den frivilliga finländska SS-bataljonen i Ukraina. Mannen heter Kalervo Kurkiala.

| Ruth Illman

Utmaningar i religionsdialogen

Är religionsdialog en demokratisk strävan efter respekt och jämlikhet eller bara ett legitimt sätt att kontrollera och oskadliggöra de hotande andra? Har ”dialog” blivit en gummistämpel, ett politiskt korrekta men i praktiken ihåliga argumentet som används för att ge sken av integration och pluralism? Den här artikeln synar aktuell, kritisk forskning kring religionsdialog och de problem forskarna för närvarande arbetar med.

| Mia Anderssén-Löf

Det heliga landet som koncept inom religiös sionism

Det heliga landet är ett koncept som är intimt knutet till den religiösa och etniska identiteten inom religiös sionism och inom den ideologiska bosättarrörelsen. Med inslag från mystiken förstår man den judiska existensen som knuten till detta geografiska landområde. Att återupprätta den s.k. heliga triangeln – Guds folk, Guds land och Guds lag – är en förutsättning för att frälsningen ska kunna bryta fram.