| Pekka Rautio |

Väitös Suomen ev.lut. kirkon pappisvihkimyskaavojen muutoksista Helsingin yliopistolla 15.8.

TM Juhana Pohjolan väitöstutkimuksessa selvitetään Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ordinaatiokaavojen käsitystä pappisvihkimyksestä ja -virasta.

Ordinaatiolla tarkoitetaan teologis-liturgis-juridista prosessia, jossa papiksi vihittävälle annetaan virka ja hänet liitetään osaksi papistoa. Ordinaatiossa vihittävä saa kirkon kutsun kautta uuden ja pysyvän aseman sekä palvelutehtävän.

Pohjolan väitöstutkimus osoittaa, että Suomen ev.lut. kirkossa on käyty erityisesti keskustelua kolmesta suuresta virkateologian teemasta: pappisviran avaamisesta naisille, pappisviran perinteisten tehtävien suorittamisesta muissa viroissa sekä siitä, mitkä tehtävät kirkossa edellyttävät piispan virkaa.

Väittelijän mukaan vihkimyskaavoissa on seurattu myös yleistä liturgista kehitystä ordinaation liittämisestä messun yhteyteen:

− Samoin painotetaan selvemmin pappisviran jumalallista säätämystä kuin yhteisestä pappeudesta johdettua seurakunnallista siirtämystä tehtävien hoitamiseksi, Pohjola esittää.

Pappisviran ja -vihkimyksen sakramentaalinen ymmärrys on väittelijän mielestä voimistunut. Ekumeenisten sopimusten myötä Suomen ev.lut. kirkossa on vahvistunut näkemys hierarkkisesta kolmisäikeisestä virasta (piispa, pappi, diakoni).

Samalla on kuitenkin pitäydytty vanhoihin viran antamisen muotoihin, kun monissa muissa kirkoissa korostetaan nykyään ordinaatiorukousta kättenpäällepanon yhteydessä vihkimyksen ytimenä.

Ordinaatiokaavoja on tarkasteltu väitöstutkimuksessa systemaattisen analyysin metodein Kirkollisten toimitusten kirjojen kautta vuosilta 1963–2003.

Dogmatiikan oppiaineeseen lukeutuva väitöstilaisuus: ”Kutsuminen, siunaaminen ja lähettäminen: Ordinaatiokaavojen käsitys pappisvihkimyksestä ja -virasta Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa 1963–2003”, järjestetään 15.8.2014 kello 12 Helsingin yliopiston päärakennuksessa, aud. XII (Fabianinkatu 33).

Vastaväittäjänä tilaisuudessa toimii dosentti Jari Jolkkonen, Helsingin yliopisto, ja kustoksena on dogmatiikan professori Pekka Kärkkäinen Helsingin yliopiston teologisesta tiedekunnasta.

Väitöskirjan tiivistelmä on luettavissa E-thesis-palvelussa: https://helda.helsinki.fi/handle/10138/135522

Väittelijän yhteystiedot: Juhana Pohjola, s-posti: juhana.pohjola@lhpk.fi

Lisätietoja Helsingin yliopiston teologisen tiedekunnan tulevista väitöksistä osoitteessa: http://www.helsinki.fi/teol/tdk/tiedotteet/vaitos.htm