| Pekka Rautio |

Rakastuva keski-ikäinen mies etsii itseään – moraalifilosofinen tutkimus André Brinkin, Jörn Donnerin ja Isaac Bashevis Singerin romaaneista

Rakastuessaan ihminen ei välttämättä tiedä, kehen hän rakastuu ja miksi. Vasta rakastaminen kirkastaa ihmiselle rakastumisen päämäärän.

Teologian lisensiaatti Marjo Ojajärvi väittelee 8.6.2012 Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa aiheesta ”Rakastuva keski-ikäinen mies etsii itseään – Moraalifilosofinen tutkimus André Brinkin, Jörn Donnerin ja Isaac Bashevis Singerin romaaneista” (A Middle-aged Man who is Falling in Love is Searching for Himself: A Study of Novels by André Brink, Jörn Donner, and Isaac Bashevis Singer).

Ojajärven väitöstutkimuksessa tarkastellaan rakastumisesta sekä rakastamisesta aiheutuvia moraaliongelmia etiikan, elämänkatsomustieteen ja moraalifilosofian lähtökohdista.

− On ollut mielenkiintoista havaita, kuinka kolme kirjailijaa, vaikkakin täysin erilaisista kulttuurisista, poliittisista ja uskonnollisista piireistä, käsittelevät samaa teemaa: mies kaipaa rakkautta ja haluaa antaa sitä, Ojajärvi toteaa.

Keskeiset moraaliongelmat, jotka tulevat esille Ojajärven analysoimissa romaaneissa, ovat heikkoluonteisuus, kaksoiselämä ja oikeudenmukaisuus parisuhteessa. Lisäksi romaanien tarinoiden perusteella voidaan nostaa esiin seuraavia moraalikysymyksiä, jotka syntyvät silloin, kun mies rakastuu kolmanteen osapuoleen: Mitkä ovat puolison velvollisuudet parisuhteessa, millaisia velvollisuuksia vanhemmuus asettaa, miten puolison on suhtauduttava siihen, jos kumppani rakastuu kolmanteen osapuoleen, ja voiko yksilö toimia parisuhteessa omien halujensa mukaisesti vai onko hänen otettava puoliso ja lapset huomioon?

− Moraalifilosofisen keskustelun kannalta edellä mainitut kysymykset tarjoavat ihmisen elämänkaareen sisältyviä konkreettisia esimerkkejä rakastumisesta, joiden kautta on hedelmällistä pohtia eettisten valintatilanteiden moraaliteorioita sekä kehittää myös omaa moraaliajattelua, Ojajärvi kiteyttää.

Ojajärven mielestä rakastumisen syitä ei ole yleisesti ottaenkaan tarkasteltu aikaisemmin riittävän kattavasti.

− Toivon että moraalifilosofinen romaanianalyysini rakastumiseen liittyvistä eettisistä valinnoista lisäisi ymmärrystä rakkauden monimuotoisuudesta ja siitä, miten suuri merkitys oman itsen toiminnalla on rakkaussuhteessa. Olen vakuuttanut tutkimukseni perustella siitä, että rakkaussuhde muuttuu elämän aikana, jolloin olisi tärkeää, että puolisot ymmärtäisivät ja havainnoisivat itsessään ja kumppanissa tapahtuvat muutokset ja reagoisivat näihin muutoksiin rakkaussuhdetta kehittävällä ja syventävällä tavalla, Ojajärvi päättää.

Uskonnonfilosofian oppiaineeseen lukeutuva väitöstilaisuus järjestetään 8.6.2012 klo 12 Helsingin yliopiston päärakennuksessa: auditorium XIV, Unioninkatu 34.

Vastaväittäjänä tilaisuudessa toimii filosofian professori Leila Haaparanta Tampereen yliopistosta ja kustoksena teologisen etiikan ja uskonnonfilosofian professori Simo Knuuttila Helsingin yliopiston teologisesta tiedekunnasta.

Väitöskirjan tiivistelmä on luettavissa E-thesis -palvelussa: https://helda.helsinki.fi/handle/10138/33089

Väitöskirjaa myy Suomalainen Teologinen Kirjallisuusseura.

Lisätietoja Helsingin yliopiston teologisen tiedekunnan tulevista väitöksistä osoitteessa: http://www.helsinki.fi/teol/tdk/tiedotteet/vaitos.htm

Teksti: Pekka Rautio 4.6.2012