| Pekka Rautio |

Filosofian ja mystiikan kohtaamisia ihmisen perimmäisten päämäärien tarkastelussa

FK Mikko Telaranta väittelee 11.5.2012 kello 12 Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa aiheesta ”Aristotelian Elements In the Thinking of Ibn al-’Arabí and the Young Martin Heidegger” (Aristoteliset elementit Ibn al-’Arabín ja nuoren Martin Heideggerin ajattelussa).

Väitöskirjassa analysoidaan aristoteelisen ajattelun peruskäsitteitä kahdessa hyvin erilaisessa viitekehyksessä: oman aikamme filosofin, Martin Heideggerin (1889 – 1976) ajattelussa sekä islamilaisen – maailman ehkä tunnetuimman mystikon − Ibn al- Arabín (1165 – 1240) ajattelussa.

Telarannan väitös on fenomenologinen uskontofilosofian tutkimus, ja se jakautuu kolmeen osaan. Tutkimuksensa ensimmäisessä osassa Telaranta tarkastelee aristoteelista ajattelua sen omassa kontekstissaan kahden modernin Aristoteles-tutkijan (Monte Johnson, 2005) ja (Heinz Happ, 1971) analyysien perusteella. Telarannan tavoitteena on osoittaa aiempien analyysien kautta aristoteelisen ajattelun monipuolisia soveltamisen mahdollisuuksia niin mystiikan kuin uusien ja tuoreiden filosofisten avausten suuntaan.

Tutkimuksen toisessa osassa Telaranta on paneutunut nuoren Heideggerin filosofiseen projektiin ennen pääteosta Sein und Zeit (Oleminen ja Aika, 1927).

− Heideggerin alkuperäisenä motiivina oli aristoteelisen skolastisen tradition purkaminen, mutta syvällinen perehtyminen Aristoteleen ajatteluun johdattikin hänet Antiikin ontologian radikalisointiin ja kokonaan uuden ja mielekkään tulokulman avautumiseen Aristoteleen ajatteluun ilman kristillisen skolastiikan painolastia, Telaranta toteaa.

Väitöstutkimuksen kolmannessa ja laajimmassa osassa Telaranta tarkastelee aristoteelista perinnettä islamilaisessa maailmassa. Tutkimus päättyy filosofian ja mystiikan kohtaamiseen osoittaen näiden kahden inhimillisen perussuuntautumisen yhtäläisyyksiä ja eroja ihmisen perimmäisten päämäärien tarkastelussa.

Dogmatiikan oppiaineeseen lukeutuva väitöstilaisuus järjestetään 11.5.2012 klo 12 Helsingin yliopistossa, osoitteessa: Arppeanum, Snellmaninkatu 3.

Vastaväittäjänä tilaisuudessa toimii Professor Ian Richard Netton (University of Exeter, UK) ja kustoksena teologisen etiikan ynnä uskonnonfilosofian professori Simo Knuuttila.

Väitöskirja on luettavissa elektronisena julkaisuna E-thesis -palvelussa: https://helda.helsinki.fi/handle/10138/32903

Lisätietoja Helsingin yliopiston teologisen tiedekunnan tulevista väitöksistä osoitteessa: http://www.helsinki.fi/teol/tdk/tiedotteet/vaitos.htm

Teksti: Pekka Rautio 9.5.2012