Maisterintutkielma -artikkelit

| Pia Saloranta

Pro gradu -tutkielma: Juudas -Juudaksen evankeliumin lempiopetuslapsi?

Viimeisen kahden vuoden aikana Juudaksen evankeliumi on ollut polttava aihe, erityisesti sen kuva Juudaksesta. Kriittisen tekstiedition julkaisseiden tutkijoiden mukaan kuva Juudaksesta on tekstissä hyvinkin positiivinen.

| Elina Oksanen

Pro gradu -tutkielma: Kirkko kriisissä – irlantilaisen katolisuuden murros vuosina 1994-1997

Irlantilainen katolisuus ajautui syvään kriisiin syksyllä 1994. Tuolloin tuli ilmi, että lukuisiin seksuaalisiin lasten hyväksikäyttöihin syyllistyneen katolisen pastorin, Brendan Smythin, oikeuden eteen saattamisessa oli tapahtunut laiminlyöntejä niin kirkon kuin valtionkin taholla.

| Elina Kuusisto

Pro gradu: Nuorten lähetyskasvatuksen haasteet: riittävästi omaa tilaa ja sopivasti ohjausta

Tutkimuksessa tarkasteltiin vapaaehtoistyötä, jonka kohteena on lähetystyö, ja jota ovat tehneet nuoret aikuiset, erityisesti opiskelijat. Tutkimuskontekstina toimi kristillinen opiskelijajärjestö Opiskelijain Lähetysliitto (OL).

| Atte Tahvanainen

Pro gradu -tutkielma: Ihmisen tiedonkäsittelyn tutkiminen kertoo ihmisen uskonnollisuudesta

 atte_tahvanainen_ing
 A. Tahvanainen

Pro gradu -tutkielmani tarkastelee laadullisin menetelmin kognitiivista päättelyä Jumalasta. Taiteilija Lauri Räiken viisi luonteeltaan abstraktia kristillistä taideteosta luovat asetelman, jonka avulla kymmenen haastattelemaani teologian ylioppilasta soveltavat käsityksiään Jumalasta.

| Marja-Leena Tahkola

Pro gradu: Tsunamikatastrofi 26.12. 2004: Radiohartauksissa tarjottiin tilaa, tukea ja toivoa

Pro gradu -tutkimukseni tarkoituksena oli selvittää, millaista sielunhoidollisuutta tsunamikatastrofiin liittyvät radiohartaudet välittävät. Tutkimusaineistoni koostui YLE radio 1:ssä 28.12.2004-8.1.2005 välisenä aikana lähetettyjen 8 aamu- ja 9 iltahartauden käsikirjoituksesta.

| Veli-Pekka Peltonen

Pro gradu -tutkielma. Sadhun paradoksi: hindulaisen asketismin monet kasvot

Pro gradu-tutkielmassani analysoin hinduasketismista saatavilla olevaa tutkimusaineistoa valottaakseni itse Intiassa matkatessani havaitsemaani asketismiin liittyvää kaksijakoisuutta. Hinduasketismin moninaisessa kentässä tavataan paljon esimerkkejä ilmiöistä, jotka ovat räikeässä ristiriidassa sekä perinteisten hindulaisten käytäntöjen että niin länsimaisten kuin intialaistenkin konventionaalisten moraalikäsitysten kanssa.

| Kukka Kalpio

Pro gradu: ”Toivoksi toivottoman, voimaksi voimattoman” Siionin virret Lisävihkon koko kuva

Toiveet uusista ja uudenlaisista virsistä nousivat heränneen kansan keskuudesta 1990-luvun alkupuolella. Uusia virsiä haluttiin erityisesti ensimmäisen uskonkappaleen alueelle kuuluvista ajankohtaisista aiheista: lähimmäisyydestä, luonnosta, perheestä, yhteiskunnan murroksesta sekä epävarmuudesta. Herättäjä-Yhdistys julkaisi Siionin virret Lisävihkon Saarijärven herättäjäjuhlilla heinäkuussa 2005.

| Jukka Laurila

Pro gradu -tutkielma:Toimiiko psykoanalyyttinen raamatuntutkimus – Jer. 20:7-13?

Vanhan testamentin Jeremian kirja on aina puhutellut lukijoitaan inhimillisellä henkilökuvallaan, johon voi samastua. Jeremiaa on kuvattu henkilönä ja tehtävänsä vuoksi kärsivänä profeettana muita profeettoja selkeämmin ja monipuolisemmin. Raamatuntutkijoita askarruttaa kysymys, missä määrin Jeremian kirja tai sen yksittäiset jaksot kuvaavat profeetan persoonaa ja historiallista taustaa.

| Elina Hynynen

Pro gradu: ”Hankalia tapauksia”? – Kirkon valmiudet opettaa käyttäytymishäiriöistä kärsiviä nuoria

 elina_hynynen_ing
 Elina Hynynen

 
Pro gradu -tutkielmassani selvitin, millaiset valmiudet kirkon työntekijöillä on opettaa rippikoulussa käyttäytymishäiriöstä kärsiviä nuoria. Työntekijöiden tieto ja osaaminen ovat keskeisessä roolissa, jotta erityistä tukea tarvitsevat nuoret voitaisiin huomioida rippikoulun organisoinnissa ja toteutuksessa, ja kaikille voitaisiin taata tasavertainen mahdollisuus oppimiseen.

| Aune-Elisabet Haapalainen

Pro gradu -tutkielma: Norjan kirkon vastarinta natsismille 1940-1945

Norjan kirkko joutui natsimiehityksen aikana taistelemaan oikeuksiensa ja eettisten arvojen puolesta. Miten tätä kirkkohistoriallista draamaa seurattiin Suomessa, jolloin uutisointi jatkosodan aikana oli tiukan saksalaisen kontrollin alaisena? Lehdistön oli otettava huomioon Suomen ja Saksan aseveljeys.

| Elias Oikarinen

Pro gradu -tutkielma: Humanitaarinen interventio ja Suomen sotilaallinen kriisinhallinta

 elias_oikarinen_ing
 Elias Oikarinen

Tutkin pro gradu -työssäni, voidaanko humanitaarisen intervention käsitteellä kuvata Suomen sotilaallista kriisinhallintaa. Lähtökohta on, että kansainvälisten sotilasoperaatioiden vaarallisuus ja niiden tavoite auttaa kriisien uhreja edellyttävät tämän suhteen avaamista.

| Aapo Kaivosoja

Pro gradu -tutkielma: Luterilainen Pannenberg ekumeenisen kastekäsityksen rakentajana

Dogmatiikan alaan kuuluvassa pro gradu -tutkielmassani selvitin arvostetun ekumeenisesti orientoituneen protestanttisen teologin Wolfhart Pannenbergin (s. 1928) käsitystä kasteen sakramentista. Tutkin sitä millaiseksi kokonaisuudeksi kasteen sakramentin sisällölliset teemat Pannenbergin ajattelussa asettuvat.

| Tuukka Jukola

Pro gradu -tutkielma: John Locken käsitys uskonnollisesta suvaitsevaisuudesta

Tutkin pro gradu -tutkielmassani, millaiselle perustalle ja millaisella käsitteistöllä John Locke muotoilee käsityksensä uskonnollisesta suvaitsevaisuudesta, ja miten hän määrittelee uskonnollisen suvaitsevaisuuden ihmisyhteisön kontekstissa.

| Marjo Sipilä

Pro gradu -tutkielma: Kokoomus pappien luottopuolue 1950- ja 1960-lukujen valitsijamiesvaaleissa

Tutkin pro gradu -työssäni pappeja tasavallan presidentin valitsijamiesvaaleissa 1950-1968. Papit asettuivat 1950- ja 1960-luvuilla järjestetyissä presidentin valitsijamiesvaaleissa useimmin tukemaan kokoomuslaisen ehdokkaan valintaa presidentiksi.

| Irene Erkko

Pro gradu -tutkielma: Tytön elämää Uuden testamentin ja antiikin ajan maailmassa

Tutkin pro gradu -tutkielmassani tyttöjä Uuden testamentin ja antiikin ajan maailmassa. Tytöissä yhdistyy kiehtovalla tavalla naiseus ja lapsuus; kaksi ajanlaskumme alun alistettua ihmisryhmää. Naiset esitetään tutkimuksessa perinteisesti Raamatun maailman marginaalissa, sorretuina ja sivustakatsojina.

| Heini Halme

Pro gradu -tutkielma: Anat-jumalatar muinaisessa Lähi-idässä

Pro gradu -tutkielmassani tarkastelen väkivaltaisen ja ristiriitaisen Anat-jumalattaren ilmenemismuotoja muinaisessa Lähi-idässä. Työn tarkoituksena on tarjota yleiskuvaus Anatista erilaisia lähteitä apuna käyttäen.

| Pia Lange

Pro gradu -tutkielma: jumalasta puhuminen hämmentää psykoterapeuttia

pia_lange_ing 
 Pia Lange

Tutkin pro gradu -työssäni uskonnollista syyllisyyttä ja pelkoa psykoterapian ongelmina kognitiivisesta näkökulmasta. Modernin kognitiivisen uskontotieteen teoriat tarjoavat merkittävän uuden selitysmallin uskonnon sekä siihen läheisesti liittyvien tunteiden tarkasteluun.

| Oscar Ortiz-Nieminen

Pro gradu -tutkielma: Ikuinen sukupuoli, pelastava ruumis – mormonien käsitys miehen kehosta

Pro gradu -tutkielmassani halusin selvittää millaisia käsityksiä mormoneilla on miehisyydestä ja miehen kehosta. Kysymykseeni hain vastauksia Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkossa käytetystä miestyön käsikirjasta.