Maisterintutkielma -artikkelit

| Johanna Kujala

Pro gradu -tutkielma: ”Sitä ei irrota suopa ei lipeä” – lapsena koettu vanhemman itsemurha

 johanna_hamalainen_ing
Johanna Kujala 

Olen tutkielmassani pyrkinyt hahmottamaan millaisen merkityksen lapsena koettu vanhemman itsemurha ihmisen elämässä saa ja miten menetyksen kanssa voi oppia elämään.

| Hanna Korpijärvi

Pro gradu -tutkielma: Nykyään vain ”hyvä” katolilainen voi päästä Yhdysvaltain presidentiksi

 hanna_korpijrvi_ing
 Hanna Korpijärvi

Nykyään Yhdysvalloissa napit vastakkain eivät ole enää protestantit ja katolilaiset, vaan liberaalit ja konservatiivit yli kirkkokuntarajojen. Se asettaa uudenlaisia haasteita myös presidentiksi halajaville.

| Kalervo Pöykkö

Pro gradu -tutkielma: Sanoista soivaksi sanaksi

 kalervo_poykko_ing
 Kalervo Pöykkö

Tekstistä nousevaa musiikillista muotoa eli sisältölähtöisyyden ideaa on pyritty noudattamaan Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jumalanpalvelus-uudistuksessa messusävelmistön toisessa sävelmäsarjassa mahdollisimman paljon.

| Katri Saarelainen

Pro gradu -tutkielma: Pienoispatsaat kertovat muinaisen Kinneretin kulttuurikontakteista

 katri_saarelainen_ing
 Katri Saarelainen 

Esinetutkimuksella on ollut merkittävä rooli selvitettäessä muinaisen Kinneretin kulttuurikontakteja. Erinäiset löydöt viittaavat siihen, että Kinneretillä oli vilkkaat kauppasuhteet Syyriaan, välimeren alueelle ja Egyptiin.

| Mika Hynninen

Pro gradu -tutkielma: Pietarin evankeliumi todistaa toisen vuosisadan juutalaisvastaisuudesta

Pietarin evankeliumin aineisto osoittaa, että juutalaisten ja kristittyjen välinen polemiikki toisella vuosisadalla johti kristillisen juutalaisvastaisuuden kehittymiseen. Juutalaiset väittivät Jeesuksen kuolleen lain kiroamana ja opetuslasten varastaneen hänen ruumiinsa.

| Elsa Savolainen

Pro gradu: Suomen katolinen paikalliskirkko oli 1990-luvulla kasvava ja ekumeeninen diasporakirkko

 elsa_savolainen_ing
 Elsa Savolainen

Paavi Johannes Paavali II vieraili Suomessa ja muissa Pohjoismaissa kesällä 1989. Paavin-vierailulla oli merkittävät seuraukset niin Suomen katoliselle paikalliskirkolle kuin luterilaiselle kirkollekin.

| Jussi Niemelä

Väitöstutkimus: Kansanteoreettinen ajattelu ohjaa kloonauskäsityksiä

Väitöskirjatutkimukseni johtopäätöksenä voi esittää, että kansanteoreettiset ajattelutaipumukset muokkaavat merkittävällä tavalla katolisia kloonausasenteita.

| Elisa Järnefelt

Pro gradu -tutkielma: Älykkään suunnittelun teoria mukailee ihmisen intuitiivista arkiajattelua

 elisa_jarnefelt_ing
 Elisa Järnefelt 

1990-luvun lopulla Yhdysvalloissa muodostetun älykkään suunnittelun teorian mukaan luonnossa havaittava monimutkaisuus on älykkään suunnittelun seurausta – eliöt ovat älykkään suunnittelijan suunnittelemia. Teoriassa ei siis puhuta Jumalasta tai luomisesta, minkä takia teoria ei ole sen kannattajien mukaan uskonnollinen eikä sen omaksuminen edellytä uskoa Jumalaan tai ihmeisiin.

| Päivi Aikasalo

Pro gradu -tutkielma: Pyhiinvaellus on modernille ihmiselle sopiva tapa ilmaista uskoa

 paivi_aikasalo_ing
 Päivi Aikasalo 

Pyhiinvaelluksen spirituaaliset kokemukset ovat henkilökohtaisia ja liittyvät jokaisen vaeltajan omaan elämäntarinaan. Kokemuksen näkökulmasta pyhiinvaeltajien kokema yhteisöllisyys nousee kuitenkin keskeiseksi tekijäksi.

| Miika Sahamies

Pro gradu -tutkielma: Homoseksuaalit kristityt – sosiaalisen maailman synnyttämä erityisryhmä

 miika_sahamies_ing
 Miika Sahamies

Homoseksuaalien kristittyjen asema Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa puhuttelee monia juuri tällä hetkellä. Kirkon sisälle perustetut työryhmät selvittävät, miten kirkon tulisi suhtautua vähemmistöseksuaaleihin opillisesti. Yhteiskunnallinen keskustelu pyörii aiheen ympärillä kiivaana.

| Anja Kauranne

Pro gradu -tutkielma: samarialainen nainen ja Jeesus kohtaavat kiehtovassa kertomuksessa Joh. 4:1-42

Johanneksen evankeliumin neljännessä luvussa (Joh. 4:1-42) on kiehtova kertomus kahden monin tavoin erilaisen henkilön välillä tapahtuvasta kohtaamisesta. Kertomuksen näyttämönä on samarialainen kaivo, jolle Jeesus pysähtyy matkallaan lepäämään. Paikalle saapuu nimetön naishahmo vettä hakemaan, ja nämä kaksi ryhtyvät keskustelemaan keskenään.

| Anna Matilainen

Pro gradu -tutkielma: Paratiisikertomus kuvaa ihmisen psyykkistä kasvua

Paratiisikertomus (Genesis 2:4-3:24) on perinteisesti tulkittu siten, että kertomuksessa ihminen lankeaa syntiin ja kuolevaisuus astuu ihmisen elämään. Useiden tutkijoiden mielestä tulkinta on kuitenkin puutteellinen.

| Sini Mikkola

”Nainen istuu kotona seinään isketyn naulan lailla” – Mikä oli naisen arvo Martin Lutherille?

 sini_mikkola_ing
Sini Mikkola 

Luther muotoili omaa käsitystään sukupuolista koko elämänsä ajan. Erityisesti Lutherin raamatuntulkinta sekä hänen oma avioliittonsa Katharina von Boran kanssa vuonna 1525 vaikuttivat hänen sukupuolikäsityksiinsä.

| Heta Parkkinen

Pro gradu -tutkielma: Piispan ja tiedemiehen dialogi etenee väittelyn kautta yhdessä ajatteluun

 heta_parkkinen_ing
 Heta Parkkinen

Suomalaiselle kulttuurille on tyypillistä individualismi ja yksin ajattelu. Dialogissa mahdollistuu yhdessä ajatteleminen. Pihkalan ja Valtaojan dialogi osoittaa, että vuoropuhelu erilaisten maailmankatsomusten välillä on ennen kaikkea vuoropuhelua ihmisten välillä.

| Anna Lahdenperä

Pro gradu -tutkielma: Sisar Benedicta – suomalainen nunna katolisena vaikuttajana

 anna_lahdenpera_ing
 Anna Lahdenperä

Sisar Benedictan uran huippuna voidaan pitää hänen kutsumistaan paavin tiedotusvälinekomitean neuvonantajaksi vuonna 1980. Vatikaanin toisesta kirkolliskokouksesta lähtien naiset ovat kasvattaneet rooliaan kirkon aktiivisina toimijoina.

| Heikki Kastarinen

Pro gradu -tutkielma: ”Susirajan laupeudentyö” – seurakuntadiakonian tienraivaaja

 heikki_kastarinen_ing
 Heikki Kastarinen

Joensuun Kirkollisen Diakonaatin perustaminen 2.5.1895 merkitsi uuden seurakunnallisen työmuodon alkua Joensuussa. Sen perustana olivat vuonna 1893 Kuopion hiippakunnan seurakunnille vahvistetut malliohjesäännöt. Diakoniatyötä alkoi johtaa toimikunta, jonka puheenjohtajana toimi kaupunginsaarnaaja.

| Sari Viikki

Pro gradu -tutkielma: Uskontoa opitaan elämän poluilla arjen keskellä

 sari_viikki_ing
 Sari Viikki

Tavoitteenani oli selvittää mistä nuori ammentaa vaikutteita omaan uskonnolliseen ajatteluun ja toimintaansa sekä miten nuoren uskonnollinen identiteetti rakentuu.

| Jarmo Kyrönlahti

Pro gradu -tutkielma: Papiston poliittisen osallistumisen perinne jatkui itsenäistyneessä Suomessa

 jarmo_kyronlahti_ing
 Jarmo Kyrönlahti

Oman tutkielmani kohdejoukon muodostavat vuosien 1919-1966 eduskuntavaalien pappisehdokkaat. Näiden osalta on selvitetty niin kirkolliset lähtökohdat kuin poliittisen vaikuttamisen areenat.