| Pekka Rautio |

Tapaustutkimus Boliviasta: lukijoiden sosioekonominen asema vaikuttaa Raamatun tulkintoihin (4.6.2014)

TM Esa Autero on tutkinut väitöskirjassaan kahden bolivialaisen helluntairyhmän Raamatun käyttöä ja hermeneutiikkaa. Tutkimuksessa selvitetään, miten tavallisten helluntailaisten lukijoiden sosioekonominen asema vaikuttaa Luukkaan tekstien tulkintaan, ja olisiko bolivialaisten ryhmien näkökulmissa annettavaa raamatuntutkijoille.

Toinen Auteron tutkimista ryhmistä sijoittui yhteiskunnallisesti köyhien ja syrjäytyneiden joukkoon, kun taas toinen lukeutui hyväosaisten ja varakkaiden luokkaan. Molemmat ryhmät lukivat Luukkaan evankeliumin köyhyystekstejä keskusteluryhmissä. Ryhmien keskusteluita verrattiin toisiinsa sekä raamatuntutkijoiden tulkintoihin samoista teksteistä.

− Tutkimustulokset osoittavat ryhmien sosioekonomisen aseman vaikuttaneen lukijoiden tulkintoihin, vaikka monissa kohdissa ryhmien tulkinnoissa oli havaittavissa samankaltaisuuksia, Autero toteaa. Tämä johtui todennäköisesti ryhmien yhteisestä helluntaitaustasta.

Tapaustutkimuksen perusteella voidaan todeta, että vapautuksen teologien väittämät köyhien etuoikeutetusta asemasta raamatuntulkitsijoina ovat oikeansuuntaisia, vaikkakaan monessa suhteessa köyhien lukutapojen variaatioita ei tuoda esille.

Lisäksi tutkimus paljastaa, kuinka bolivialaisten ryhmien tulkinnat ja hermeneuttinen lähestymistapa voivat tuoda uusia näkökulmia raamatuntutkimukselle.

− Tutkittavien näkökulmat haastavat raamatuntutkijoita arvioimaan uudelleen omia hermeneuttisia ennakko-oletuksia ja lähtökohtiaan etuoikeutettuina tiedeyhteisöjen jäseninä, jotka analysoivat Raamatun tekstejä kriittisen etäisesti, sen sijaan että soveltaisivat niitä eksistentiaalisesti elämän vaikeissa ja lamaannuttavissa tilanteissa, Autero tiivistää.

Aiemmin vastaavaa empiiristä tutkimusta Latinalaisen Amerikan Raamatun lukijoista ei ole tehty.

Uuden testamentin eksegetiikan oppiaineeseen lukeutuva väitöstilaisuus: ”Reading the Bible across contexts. Luke’s Gospel, socio-economic marginality, and Latin American biblical hermeneutics”, järjestetään 11.6.2014 kello 12 Helsingin yliopiston teologisen tiedekunnan tiedekuntasalissa, (Fabianinkatu 24, sisäpihan kautta, kerros B5).

Vastaväittäjänä tilaisuudessa toimii Prof. Hans de Wit, Dom Hélder Câmara Chair (Free University of Amsterdam), ja kustoksena on professori Ismo Dunderberg Helsingin yliopiston teologisesta tiedekunnasta.

Väitöskirjan tiivistelmä on luettavissa E-thesis-palvelussa: https://helda.helsinki.fi/handle/10138/45336

Väittelijän yhteystiedot: Esa Autero, s-posti: autero@gmail.com

Lisätietoja Helsingin yliopiston teologisen tiedekunnan tulevista väitöksistä osoitteessa: http://www.helsinki.fi/teol/tdk/tiedotteet/vaitos.htm