| Pekka Rautio |

HY väitös: Psykologiaa ennen psykologiaa − mielikuvitus keskiajan kristillisessä mystiikassa

TL Ritva Palmén väittelee 18.5.2013 Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa aiheesta Richard of St. Victor’s Theory of Imagination.” Palménin filosofisen psykologian historiaan lukeutuvassa väitöstutkimuksessa tarkastellaan oman aikakautensa keskeisimpiin uskonnollisiin ajattelijoihin ja kristillisiin mystikoihin lukeutuneen Rikhard Pyhä-Viktorilaisen (k.1173) käsitystä siitä, miten ihmisen mielikuvitus toimii ja voiko tästä olla jotakin hyötyä.

Tutkimuksen keskeinen tulos on, että mielikuvituksen käyttö on Rikhardin mukaan välttämätön edellytys järjen toiminnalle. Siten Rikhardin käsitys poikkeaa 1100-luvulle tyypillisestä tavasta pitää mielikuvitusta vähämerkityksisenä virhepäätelmiä aiheuttavana sielunkykynä, jonka toimintaan tulee suhtautua varauksellisesti, Palmén toteaa.

− Rikhardin näkemyksen mukaan mielikuvitus avustaa sielua ylittämään näkyvän todellisuuden rajat. Hän arvioi myönteisessä valossa myös mielikuvituksen merkitystä retoriikassa, metaforien tulkinnassa sekä raamatun tekstien kuvallisten ilmaisujen selittämisessä, Palmén jatkaa.

Väitöstutkimuksen viitekehys on tarkastella mielikuvituksen hyödyllisyyttä sielun valmistautuessa kontemplaatioon eli jumalallisten näkymättömien asioiden kohtaamiseen.

Päälähteinä Palménin tutkimuksessa ovat olleet Rikhardin teokset Benjamin Minor ja Benjamin Major. Kyseiset kristillisen uusplatonismin värittämät työt sisältävät runsaasti aikansa psykologista käsitteistöä ja niissä analysoidaan hengellisten kysymysten ohella myös inhimillisen sielun kognitiivisia toimintoja sekä tunteita.

− Teoksissaan Rikhard tuo esiin, että ihmisen järjen toiminta on riippuvainen mielikuvituksen kyvystä, koska mielikuvitus siirtää ja muokkaa aistein havaittavien objektien kuvia eteenpäin järjen tarkempaa arviointia varten. Lisäksi hän esittelee käytännön sovelluksen mielikuvituksen ja järjen yhteistyölle: ihminen voi halutessaan kuvitella absoluuttista pahaa tai hyvää ja näillä helvetin tai taivaan kuvitelmilla ohjata sielun toimintaa tasapainoiseen ja moraalisesti kestävään suuntaan, Palmén arvioi.

Samalla Rikhard kehottaa myös tutkimaan refleksiivisesti mielikuvituksen toimintaa, jotta sielu voisi ymmärtää jotakin sekä omasta luovasta valmiudestaan että yliymmärryksellisestä luomisvoimasta, Palmén huomauttaa.

Uskonnonfilosofian oppiaineeseen lukeutuva väitöstilaisuus järjestetään 18.5.2013 klo 10 Helsingin yliopiston päärakennuksessa (Aud. XII), osoitteessa Unioninkatu 34.

Vastaväittäjänä tilaisuudessa toimii Lauge O. Nielsen (University of Copenhagen, Denmark) ja kustoksena professori Simo Knuuttila Helsingin yliopiston teologisesta tiedekunnasta.

Väitöskirjan tiivistelmä on luettavissa E-thesis -palvelussa: https://helda.helsinki.fi/handle/10138/38873

Väittelijän yhteystiedot: Ritva Palmén, s-posti: ritva.palmen (at) helsinki.fi

Lisätietoja Helsingin yliopiston teologisen tiedekunnan tulevista väitöksistä osoitteessa: http://www.helsinki.fi/teol/tdk/tiedotteet/vaitos.htm