Pro gradu -artikkelit

| Miika Sahamies

Pro gradu -tutkielma: Homoseksuaalit kristityt – sosiaalisen maailman synnyttämä erityisryhmä

 miika_sahamies_ing
 Miika Sahamies

Homoseksuaalien kristittyjen asema Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa puhuttelee monia juuri tällä hetkellä. Kirkon sisälle perustetut työryhmät selvittävät, miten kirkon tulisi suhtautua vähemmistöseksuaaleihin opillisesti. Yhteiskunnallinen keskustelu pyörii aiheen ympärillä kiivaana.

| Anja Kauranne

Pro gradu -tutkielma: samarialainen nainen ja Jeesus kohtaavat kiehtovassa kertomuksessa Joh. 4:1-42

Johanneksen evankeliumin neljännessä luvussa (Joh. 4:1-42) on kiehtova kertomus kahden monin tavoin erilaisen henkilön välillä tapahtuvasta kohtaamisesta. Kertomuksen näyttämönä on samarialainen kaivo, jolle Jeesus pysähtyy matkallaan lepäämään. Paikalle saapuu nimetön naishahmo vettä hakemaan, ja nämä kaksi ryhtyvät keskustelemaan keskenään.

| Anna Matilainen

Pro gradu -tutkielma: Paratiisikertomus kuvaa ihmisen psyykkistä kasvua

Paratiisikertomus (Genesis 2:4-3:24) on perinteisesti tulkittu siten, että kertomuksessa ihminen lankeaa syntiin ja kuolevaisuus astuu ihmisen elämään. Useiden tutkijoiden mielestä tulkinta on kuitenkin puutteellinen.

| Sini Mikkola

”Nainen istuu kotona seinään isketyn naulan lailla” – Mikä oli naisen arvo Martin Lutherille?

 sini_mikkola_ing
Sini Mikkola 

Luther muotoili omaa käsitystään sukupuolista koko elämänsä ajan. Erityisesti Lutherin raamatuntulkinta sekä hänen oma avioliittonsa Katharina von Boran kanssa vuonna 1525 vaikuttivat hänen sukupuolikäsityksiinsä.

| Heta Parkkinen

Pro gradu -tutkielma: Piispan ja tiedemiehen dialogi etenee väittelyn kautta yhdessä ajatteluun

 heta_parkkinen_ing
 Heta Parkkinen

Suomalaiselle kulttuurille on tyypillistä individualismi ja yksin ajattelu. Dialogissa mahdollistuu yhdessä ajatteleminen. Pihkalan ja Valtaojan dialogi osoittaa, että vuoropuhelu erilaisten maailmankatsomusten välillä on ennen kaikkea vuoropuhelua ihmisten välillä.

| Anna Lahdenperä

Pro gradu -tutkielma: Sisar Benedicta – suomalainen nunna katolisena vaikuttajana

 anna_lahdenpera_ing
 Anna Lahdenperä

Sisar Benedictan uran huippuna voidaan pitää hänen kutsumistaan paavin tiedotusvälinekomitean neuvonantajaksi vuonna 1980. Vatikaanin toisesta kirkolliskokouksesta lähtien naiset ovat kasvattaneet rooliaan kirkon aktiivisina toimijoina.

| Heikki Kastarinen

Pro gradu -tutkielma: ”Susirajan laupeudentyö” – seurakuntadiakonian tienraivaaja

 heikki_kastarinen_ing
 Heikki Kastarinen

Joensuun Kirkollisen Diakonaatin perustaminen 2.5.1895 merkitsi uuden seurakunnallisen työmuodon alkua Joensuussa. Sen perustana olivat vuonna 1893 Kuopion hiippakunnan seurakunnille vahvistetut malliohjesäännöt. Diakoniatyötä alkoi johtaa toimikunta, jonka puheenjohtajana toimi kaupunginsaarnaaja.

| Sari Viikki

Pro gradu -tutkielma: Uskontoa opitaan elämän poluilla arjen keskellä

 sari_viikki_ing
 Sari Viikki

Tavoitteenani oli selvittää mistä nuori ammentaa vaikutteita omaan uskonnolliseen ajatteluun ja toimintaansa sekä miten nuoren uskonnollinen identiteetti rakentuu.

| Jarmo Kyrönlahti

Pro gradu -tutkielma: Papiston poliittisen osallistumisen perinne jatkui itsenäistyneessä Suomessa

 jarmo_kyronlahti_ing
 Jarmo Kyrönlahti

Oman tutkielmani kohdejoukon muodostavat vuosien 1919-1966 eduskuntavaalien pappisehdokkaat. Näiden osalta on selvitetty niin kirkolliset lähtökohdat kuin poliittisen vaikuttamisen areenat.

| Reetta Laitinen

Pro Gradu: 1800-luvun Karjalatar puolusti kirkkoa mutta antoi kriittiselle rahvaalle palstatilaa

Sanomalehti avasi rahvaan lukutaitoiselle osalle mahdollisuuden osallistua laajenevaan julkiseen keskusteluun. Sanomalehtikirjoittelulla pystyttiin purkamaan tuntoja tai kohottamaan itsetuntoa tilanteissa, joissa rahvas koki, että papisto kohteli sitä epäoikeudenmukaisesti.

| Mari Rauhala

Pro gradu -tutkielma: Pedofiliaskandaali piinaa katolista kirkkoa

 mari_rauhala_ing
 Mari Rauhala

Tammikuun kuudentena päivänä vuonna 2002 Yhdysvalloissa ilmestyvä Boston Globe -sanomalehti julkaisi artikkelin, jossa John J. Geoghan -nimisen katolisen kirkon papin kerrottiin käyttäneen seksuaalisesti hyväkseen yli 130 lasta kolmekymmentä vuotta kestäneen pappisuransa aikana. Tapahtumasta käynnistyi katolisen kirkon annus horribilis, kauhun vuosi.

| Mari Stenlund

Pro gradu -tutkielma: Miksi psykoottinen potilas ei ole vapaa uskomaan, mitä haluaa?

 mari_stenlund_ing
 Mari Stenlund

 

Psykoottisen mielenterveyspotilaan uskonnonvapautta ei ole tarkasteltu aikaisemmissa tutkimuksissa, vaikka kyseessä on kiinnostava uskonnonvapauden erityistapaus.

| Eetu Karppanen

Pro gradu -tutkielma: Suomalaiset arvostavat kirkon kriisi- ja katastrofityötä

 eetu_karppanen_ing
 Eetu Karppanen

Kansalliset kriisit näyttävät olevan tilanteita, joissa uskonnollisilla perinteillä on merkitystä enemmistölle huolimatta maallistumisteorioiden esittämistä vastakkaisista väitteistä. Tutkimusaineistoni perusteella kirkolla on merkitystä myös suomalaisten uskon vahvistamisessa.

| Eliisa Kansanen

Pro gradu -tutkielma: Suomalaiset odottavat kirkolta aktiivista otetta yhteiskunnallisiin asioihin

 eliisa_kansanen_ing
 Eliisa Kansanen

Suomalaisten odotukset kirkon yhteiskunnallista roolia kohtaan yltävät korkealle. Kirkolta odotetaan enemmän, kuin mitä se tällä hetkellä tekee. Vaikka odotukset ovat suuria, ei kirkon mahdollisuuksia yhteiskunnallisena vaikuttaja pidetä hyvinä.

| Annaelina Tähtinen

Pro gradu -tutkielma: Osaako kirkko iloita iloitsevien kanssa?

annaelina_tahtinen_ing

 Annaelina Tähtinen
 Kuva: Tuisku Lehto
 

Kirkollisessa keskustelussa on viime vuosina kyselty, minne nuoret aikuiset ovat kadonneet. Tämän haasteelliseksi leimautuneen sukupolven tavoittamiseksi on käynnistetty niin tutkimusprojekteja, kuin nuorekkaita seurakunnan toimintamuotojakin.

| Suvi Kava

Pro gradu -tutkielma: Kestävä kehitys johtaa yritykset ihmiskeskeiseen ympäristöasenteeseen

 suviingressi
 Suvi Kava

Yritysten ympäristövaikutuksiin on alettu kiinnittää huomiota aiempaa enemmän. Niiden odotetaan raportoivan säännöllisesti toimintaansa liittyvistä ympäristökysymyksistä.

| Valtteri Virta

Pro gradu -tutkielma: Hukkuuko Jumalan sana, jos kaanon unohtuu?

 valtteri_virta_ing
 Valtteri Virta

Artikkeli luo katsauksen yhdysvaltalaisen Brevard S. Childsin luomaan kanoniseen lukutapaan. Childs on nykyajan merkittävimpiä kanonisen hermeneutiikan edustajia. Hän on tuotannossaan tarkastellut Raamatun kaanonin merkitystä Raamatun tulkinnalle.

| Riina Antila

Pro gradu: ”Minä waivainen syndinen Inhiminen” – Synti ja rippi 1500-1600-lukujen katekismuksissa

 riina_antila2_ing
 Riina Antila

Katekismuksen avulla pappien oli tarkoitus opettaa seurakuntalaisilleen, mitä kristillinen elämä oli. Jokaisen oli painettava katekismuksen pääkappaleet mieleensä ja mikäli mahdollista, myös ymmärrettävä niiden merkitys.