Bokanmälan: Justinus Martyren

Apologierna-och-martyriet - prm ingressi

Apologi för de kristna, Andra Apologin samt Justinus Martyrium, Översättning från grekiskan med inledning och noter av Sven-Olav Back, Artos 2014

Justinus Martyren (ca 100-167) är en av de tidigkristna tänkare som tog som sin uppgift att förklara och försvara den kristna trons innehåll och praxis för sin icke-kristna omvärld. Hans två Apologier samt Dialogen med juden Tryfon är viktiga vittnen om den kristna skrifttolkningen, troslärans utveckling och den tidens liturgiska praxis, och dessa skrifter har inspirerat teologer ända till våra dagar. T.ex. i Katolska Kyrkans Katekes finns det åtta citat av eller hänvisningar till Justinus. 

Apologierna-och-martyriet - prmI sitt försvar av kristendomen använder Justinus två strategier. Å ena sidan vill han med rationella argument visa att det är fel att anklaga och döma de kristna.  Å andra sidan vill han motarbeta fördomar och skvaller genom att berätta vad de kristna faktiskt tror och varför, samt visa på likheter mellan kristendomen och antika filosofier. Det är detta senare som gör hans texter så givande för moderna läsare.

Likheterna mellan kristendom och olika filosofier (speciellt platonismen) har enligt Justinus sin grund i den gudomlige Logos, som filosofer kände som världsförnuftet och de kristna som Guds Ord genom vilken världen är skapad (Joh 1). Logos spermatikos, ”den utsående Logos” har långt före Kristi ankomst sått säd av gudomlig vishet i världen, något som bildar en gemensam grund för diskussioner mellan kristna och icke-kristna.  I den människoblivne Guds Ord har Gud slutgiltigt uppenbarat sig.

I den antika världen var åldern ett betydande argument, varför det var viktigt för de kristna att kunna visa att den kristna läran inte är något som någon nyligen har hittat på: enligt Justinus har Gud förberett Kristi ankomst även genom Gamla testamentets profetior och förebilder, vilka han grundligt presenterar. Det är för övrigt intressant att notera att exakt samma gammaltestamentliga texter ofta förekommer i andra tidigkristna texter som behandlar kristologi eller tron på Messias: författarna har antingen använt Justinus texter eller samma testimonia -samling som han.

För den som är intresserad av liturgins historia är Justinus en värdefull källa. Han berättar detaljerat vad som händer i en kristen gudstjänst (1 Apol 61, 66-67). Han förklarar främmande ord som ”amen” och ”eukaristi”. Han berättar hur de kristna samlas på söndagarna, läser ”apostlarnas hågkomster” och profeternas skrifter, lyssnar på förklaringar, ber, samlar kollekt för att hjälpa de fattiga. Han berättar hur dopet och eukaristin firas.

 

Justinus texter hör inte till de lättaste att läsa; han strukturerar inte alltid sin text så klart som en modern läsare skulle önska. Det är bra att vi nu har en pålitlig svensk översättning av de två apologierna och Justinus martyrium, med omsorgsfulla textkritiska, filologiska och innehållsmässiga kommentarer. Jag hoppas att även Dialogen översätts någon gång.

 

Författare: Anni Maria Laato, TD, FM, är docent i dogmatik vid Åbo Akademi och i patristik vid Helsingfors universitet

Bild: Artos & Norma Bokförlag