| Tommi Kotonen |

Äärioikeisto ja satanismi – äärimmäisen pahuuden ilmentymät?

(c) English Heritage, The Wellington Collection, Apsley House; Supplied by The Public Catalogue Foundation

Satanismi ja äärioikeisto ovat omiaan synnyttämään kohuja ja moraalipaniikkia ilmentäessään monelle tiettyä äärimmäistä pahuutta. Joissain ryhmissä ne esiintyvät yhdessäkin kansallissosialismin edustaessa satanismin poliittista ulottuvuutta.

Satanismilla ja saatananpalvonnalla on ollut ryhmä- ja henkilötasolla kytkentöjä erilaisiin suomalaisiin äärioikeistoliikkeisiin hajanaisesti mutta silti suhteellisen jatkuvasti. Erityisesti uusnatsijohtaja Pekka Siitoimen 1970-luvulta lähtien harjoittama omintakeinen satanismi toi hänelle paikoin laajaakin julkisuutta. Sittemmin erityisesti black metal- musiikkialakulttuurissa on nähty linkkejä sekä kansallissosialismin että satanismin suuntaan, ja jotkut niitä yhdistävistä virtauksista vaikuttavatkin tulleen Suomeen musiikin kautta.

Paikoin ”natsisatanismi” on myös esitetty turvallisuusuhkana, ja uhkaavuutta usein myös tarkoituksella korostetaan näiden aatteiden parissa toimivien taholta. Erityisesti satanistiryhmät Order of Nine Angles ja The Black Order on nostettu esille Suomessa terroririkosten tutkintojen yhteydessä. Viimeisen kolmen vuoden aikana on tullut ilmi kolme äärioikeistoon liitettyä terrorismirikosepäilyä, joissa kaikissa on mainittu suomalainen, ONA:n aatemaailmaa mukaileva kirjallisuus.

Uutisointiin sekä satanismista että äärioikeistosta sisältyy monesti myös sensaatiohakuisuutta, ja ne ovat olleet omiaan herättämään moraalipaniikkia. Myös Venäjä on ukrainalaisvastaisessa retoriikassaan pyrkinyt paikoin yhdistämään satanismin ja natsismin sen pyrkiessä esittämään hyökkäyssotansa hyvän ja pahan taisteluna.

Suurin osa äärioikeistolaisista ei kuitenkaan ole satanisteja, eivätkä satanisteista useimmat ole äärioikeistolaisia. Aina ei voida puhua edes aatemaailmojen samansuuntaisuudesta. Satanismissa yhtä lailla kuin äärioikeistoajattelussakin on laaja kirjo suuntauksia, ja myös yksilöiden kiinnittyminen näihin aatteisiin voi olla monen tasoista. Tässä artikkelissa tarkastellaan näitä kytkentöjä kahden edellä viitatun ryhmän tasolla.

Order of Nine Angles ja sen yhteydet äärioikeistoon

1970-luvulla syntyneen Order of Nine Angles (ONA) opin kehittäjänä on pidetty brittiläistä David Myattia, joka vaikutti useissa uusnatsiryhmissä aina 1990-luvulle asti. Hänen on väitetty kirjoittaneen myös ainakin kaksi opasta terroritekoihin. Toinen teksteistä ilmestyi vuonna 2017 Ylilaudalla, suomentajien kehottaessa lukijoita aseelliseen vastarintaan. Suomessa erityisesti teoksessa 21 polkua pimeyden valtakuntaan on sittemmin tuotu ONA:n aatemaailmaa esille, vaikkakaan tekijät eivät katso sen olevan yksi yhteen sen oppien kanssa.

ONA on osa okkultismista ja satanismista vaikutteita ammentavaa niin sanottua ”synkkää traditiota” (Sinister Tradition). Filosofiana sitä yhdistää muiden erityispiirteiden ohella se, että aatteeseen sisältyy äärioikeistolaisia poliittisia elementtejä, kuten kansallissosialismin ylistämistä, rotuteorioita ja sosiaalidarwinismia.  Demokratia ja tasa-arvo nähdään luonnollisen kehityksen ja evoluution vastaisina.

ONA ei ole itsessään ole järjestö, vaan pikemminkin satanistinen oppi, jonka kautta voidaan kehittää ja muuttaa itseä ja tavoitellaan yli-ihmisyyttä. Siihen liittyy olennaisena itsensä fyysisen ja henkisen kehittämisen polku. Opissa viitataan myös laittomiin toimiin, jopa ihmisuhreja sisältäviin rituaaleihin, joka voidaan toteuttaa äärimmillään salamurhan keinoin. Lakien ja konventioiden ylittäminen kytkeytyy osaltaan ajatukseen vallitsevan etiikan ja moraalijärjestelmän hylkäämisestä.

Opin mukaan historiallinen kansallissosialismikin toimi vielä liikaa massojen ehdoilla, eikä ollut riittävän radikaali ja elitistinen

ONA on vaikuttanut myös eräisiin selkeämmin poliittisiin ääriliikkeisiin. Näistä keskeisin on amerikkalainen Atomwaffen Division (AWD), joka ryhmänä on yhdistetty useisiin terroristisiin rikoksiin. Yhteys AWD:n ja ONA:n välillä vaikuttaa syntyneen 2010-luvun puolivälissä erityisesti keskustelupalstan Iron March Forum kautta. Näitä molempia yhdistää muun muassa ajatus akselerationismista eli yhteiskunnallisen romahduksen kiihdyttämisestä esimerkiksi sabotaasien tai väkivallan kautta.

Yhteiskunnallisena visiona, rinnakkain henkisen tason kanssa, ONA korostaa hierarkioita ja vahvemman oikeutta. Syvempänä tavoitteena on kuitenkin palvella sivilisaation kehitystä. Yksilö on alisteinen tälle korkeammalle visiolle, jos kohta pidemmälle edennyt voi myös muuttaa sen kehityksen kulkua.

Läntisen sivilisaation kehitykselle kohti huippuaan on ONA:n näkemyksien mukaan ollut esteenä erityisesti juutalaiskristillinen ajattelutapa, tasa-arvo, sekä materialistiset aatteet kuten marxismi ja kapitalismi. Kansallissosialismi esitetään yhtenä pyrkimyksenä irtautua näistä rappeuttaviksi katsotuista aatteista. Toisaalta opin mukaan historiallinen kansallissosialismikin toimi vielä liikaa massojen ehdoilla, eikä ollut riittävän radikaali ja elitistinen.

The Black Order kansallissosialismin ja satanismin edustajana

The Black Order (TBO) on alkujaan vuonna 1994 perustettu esoteerinen, kansallissosialistisesti suuntautunut satanistisia ja pakanallisia piirteitä omaksunut verkosto tai, kuten jotkut liikettä lähellä olevat sitä kutsuvat, salaseura.  TBO:n perustaja on uusiseelantilainen Kerry Bolton, joka on toiminut erilaisissa nationalistissa sekä avoimen kansallissosialistisissa ryhmissä 1970-luvulta lähtien.  Ryhmän nimikin yhdistää sen kansallissosialismin historiaan, termin Black Order viitatessa SS-joukkoihin.

Jo 1990-luvulla TBO:lla oli solunsa myös Suomessa. Muutama vuosi sitten se perustettiin uudelleen osin samojen henkilöiden toimesta, ja nykyään verkostoa edustaa Suomessa Louhi-loosi.

Kytkös ONA:n kanssa on ollut olennainen TBO:ssa. Perustaja Bolton oli itsekin tiettävästi ONA:n polun seuraaja. TBO mukailee ONA:n oppeja, viitaten mm. vastaavaan visioon vanhan aikakauden väistämättömästä romahduksesta ja sen jouduttamisesta, mutta korostaa enemmän aktiivista ja käytännöllistä toimintaa.

TBO on alusta asti myös levittänyt ONA-kirjallisuutta. Suomessa se on julkaissut edellä viitatun teoksen 21 polkua pimeyden valtakuntaan sekä toimittaa Musta Kivi -lehteä. Lisäksi sen suomalaiset jäsenet ovat väitetysti muun muassa osallistuneet partiointiin Liettuan rajalla estääkseen pakolaisten maahantulon.

Olennaista verkoston strategialle on myös erilaisten, jopa periaatteessa vastakkaisten ajatussuuntien tai ryhmien käyttö hyväksi kaaoksen edistämiseksi sitä kautta, että nämä voivat osaltaan kiihdyttää järjestelmän romahtamista. Nykyiselle yhteiskunnalle vastakkaisiksi mieltäminään ideaaleina ryhmä korostaa arjalaisuutta ja rotutietoisuutta sekä kunniaa ja itseuhrautumista.

Henkisen kehityksen ja ”uuden ihmisen luomisen” ohella julkisuuteen päin sen ulkoisena poliittisena muotona aatetta ilmentää kansallissosialismi. Bolton onkin todennut, että ”nationalismi on kansan kollektiivisen alitajunnan poliittinen ilmentymä, pakanismi/satanismi sen henkinen ilmentymä”.

Risteäviä polkuja radikalisoitumiseen

Edellä kuvattuja aatteita voi seurata monin tavoin, ja polku ja valittu rooli on siten myös yksilöllinen. Yksi mahdollinen reitti näistä on ONA kirjallisuuden mukaan poliittisen aktivistin rooli, jota voi toteuttaa muun muassa osallistumalla äärioikeistolaiseen tai muuhun radikaaliin toimintaan. Tavoitteena on ilmentää fanatismia, ja tulla nähdyksi kaikkein äärimmäisimpänä ja vaarallisimpana yksilönä.     

Aatteista voivat silti ottaa vaikutteita myös toimijat, jotka eivät kaikilta osin jaa niiden käsityksiä sivilisaatioista tai itsensä kehittämisen polusta. Tällöin ne voivat toimia muun muassa inspiraation lähteenä. Esimerkiksi äskettäin oikeudessa käsitellyssä Lahden terrorismirikosjutussa päätekijä näyttää perehtyneen ONA-kirjallisuuteen vasta radikalisoitumisensa myöhäisessä vaiheessa muiden aiheeseen syvemmin perehtyneiden myötävaikutuksella. 

Kansallissosialismin ja satanismin ollessa vahvasti stigmatisoituja aatteita, ne yhdistyessään takaavat usein mediahuomion. Tämä voi kiinnostaa myös vähemmän aatteellisia toimijoita, joilla tavoitteena on vain mahdollisimman voimakkaiden uhkakuvien luominen.

Kirjoittaja

Linkit ja kirjallisuus

Faxneld, Per and Jesper Aa. Petersen (eds): The Devil’s Party: Satanism in Modernity. Oxford:  Oxford Academic, 2012.

Ikäheimonen, Tero: Pirunkehto – Suomalaisen black metallin tarina. Turku: Svart Records, 2016.

van Leeuwen, W. R.: Dreamers of the Dark. Kerry Bolton and the Order of the Left Hand Path, a Case-study of a Satanic/Neo-Nazi Synthesis. Hamilton: The University of Waikato, 2008. Online: https://hdl.handle.net/10289/2446

Mathews, Chris: Modern Satanism. Anatomy of a Radical Subculture. London: Bloomsbury Publishing, 2009.

Sohlberg, Jussi: Salaperäisyyden verhoama Order of Nine Angles. Kirkon tutkimus ja koulutus -blogi. Online: https://evl.fi/kirkontutkimus/blogi/-/blog/5704/Salaperaisyyden