| Raine Haikarainen |

Tarvitseeko pappi korkeakoulututkintoa?

Raine Haikarainen
Raine Haikarainen

Raine Haikarainen

”Pappi joutuu työssään esimerkiksi kohtaamaan surevia omaisia, johtamaan kokouksia, vetämään vanhempainiltoja, pitämään puheita ja kirjoittamaan tekstejä. Hänen ammattitaitoonsa kuuluu, että hän osaa esimerkiksi toimittaa ehtoollisen tai avioliittoon vihkimisen kirkkokäsikirjan mukaisesti, pitää kirkon uskoon perustuvan ja tilanteeseen sopivan saarnan, tukea syöpään sairastunutta ihmistä tai pitää jäsennellyn oppitunnin jostakin eettisestä kysymyksestä. Sekä kyky esiintyä että kyky herkistyä kuuntelemaan toista ovat tärkeitä. Monipuolista teologista osaamista pappi tarvitsee sekä seurakuntansa että itsensä takia.”

 
 

Kohti pappisvirkaa (Kirkon teologikoulutustoimikunta 2007)

Papin työ on sekä kiehtovaa että vaativaa. Harvassa ammatissa on mahdollisuus olla samalla tavoin läsnä ihmisten arki- ja juhlahetkissä sekä käsitellä olemassaoloon liittyviä suuria kysymyksiä. Papin työ onkin poikkeuksellinen yhdistelmä käytännön puurtamista, ihmisten edessä esillä olemista sekä valmiutta pohtia katsomuksellisia ja käsitteellisiä asioita. Kirkko on perinteisesti edellyttänyt papeiltaan korkeakoulutasoista loppututkintoa. Tätä vaatimusta voidaan perustella monista eri lähtökohdista. Samalla on selvää, että pelkkä akateeminen loppututkinto ei ratkaise työssä jaksamista ja onnistumista.

Kirkon ja koulutuksen pitkä yhteinen historia

 
 

Papin työhön on perinteisesti valmistauduttu yliopisto-opintojen kautta. Tähän perinteeseen liittyy myös teologisen tutkimuksen pitkä ja kunniakas historia. Teologia on ollut vanhassa akateemisessa perinteisesti arvojärjestyksessä ensimmäinen ja teologiset tiedekunnat ovat länsimaiden yliopistoissa usein vanhimpia tiedekuntia.

Kuten useissa länsimaissa, myös Suomessa kirkko on ollut koko koulutusjärjestelmän uranuurtaja. Turun tuomiokapitulin hallinnoimaa katedraalikoulua voidaan pitää ensimmäisenä suomalaisena kouluna ja siellä annettu opetus loi pohjan jo 1400-luvulta alkaen myös kansainväliselle opintoyhteistyölle. Aikanaan katedraalikoulusta kehittyi Turun akatemia, joka puolestaan oli koko itsenäisen yliopistolaitoksemme edeltäjä. Kirkon ja korkeamman koulutuksen historialliset yhteydet ovat maassamme olleet siten hyvin vahvat.
 
Reformaatio toi kirkolliseen koulutukseen uusia ulottuvuuksia. Uskonpuhdistusta voidaan osaltaan pitää kirjallisena media-ilmiönä, jonka yhtenä keskeisenä piirteenä oli korostus ihmisen oikeudesta omaan tiedonhankintaan ja oikeus osallistua kirkon elämään omalla äidinkielellään. Lukutaidosta ja koulutuksesta tulikin yksi luterilaisen kristillisyyden tunnusomaisista piirteistä. Ei siksi ihme, että kirkko on ollut maassamme myös kansanopetuksen tienraivaaja.
 
Kuluneet vuosisadat ovat luonnollisesti muuttaneet perus- ja korkeamman koulutuksen asemaa. Luterilainen kirkko on kuitenkin jatkuvasti säilyttänyt kiinteän yhteyden maamme koulutuskulttuuriin ja pitkän perintönsä ansiosta myös arvostanut koulutusta. Tästä näkökulmasta on ollut luonnollista, että myös kirkon työntekijöiltä on edellytetty hyvää peruskoulutusta.
 
 
Ajat ovat samalla muuttuneet
 
Kansamme kulttuurille ja sivistykselle on ollut tärkeää, että kirkko on voinut saada työhönsä korkeasti koulutettua työvoimaa. Eikä korkea koulutuksen taso koske ainoastaan akateemisesti koulutettua papistoa. Esimerkiksi kasvatuksen eri tehtävissä toimivat kirkkomme työntekijät ovat kansainvälisestikin arvioituna erittäin korkeasti koulutettuja. Päiväkerhojen lastenohjaajat suorittavat kolmivuotisen 120 ov:n laajuisen lapsi- ja perhetyön perustutkinnon. Kirkon nuorisotyöntekijät ovat puolestaan ammattikorkeakoulusta valmistuneita sosionomeja tai yhteisöpedogogeja (210 op), jotka ovat valinneet kristillisen lapsi- ja nuorisotyön suuntautumisvaihtoehdon. Näitä koulutuksia voi verrata teologian maisterin 300 op:n opintoihin.
 
Varsin harvoin asetetaan periaatteessa kyseenalaiseksi luterilaisen kirkon papeilta vaadittavaa korkeakoulututkintoa. Ajatus kirkon ylläpitämästä ”pappisseminaarista” istuu huonosti luterilaiseen kansankirkkoajatukseen ja kirkon vaatimuksiin papistonsa ammattitaidosta. Kirkon puolelta on myös nähty tärkeänä, että koulutuksen tarjoajana ovat nimenomaan tasokkaat suomalaiset tiedeyliopistot. Tämä käy hyvin ilmi myös luterilaisen kirkon piispankokouksen asettaman teologikoulutustoimikunnan ajatuksista:
 
”Korkeakouluopinnot tuovat teologista osaamista, jota kirkko ja sen jäsenet odottavat papilta. Teologinen asiantuntemus tuo työhön varmuutta ja auttaa jaksamaan. Hänellä on oltava tietyt tiedot ja taidot voidakseen palvella asianmukaisesti seurakuntaansa tai työyhteisöään. Teologinen asiantuntemus on tärkeää myös papin oman jaksamisen kannalta. Työssä jaksaa helpommin, jos kokee omaavansa riittävät edellytykset perustehtävien hyvään hoitamiseen”.
 
 

Yliopisto huomioi työelämän tarpeet

Yliopistot ovat luonnollisesti itsenäisiä omien koulutusohjelmiensa rakentamisessa. Teologisessa tiedekunnassa pääpaino on akateemisen tutkimuksen valmistavassa koulutuksessa, eikä sen opetus ole tunnustuksellista. Yliopistot ovat kuitenkin aina tehneet tutkimustyötä myös työelämän tarpeet huomioiden. Tämä korostus on viime vuosina toteutettujen yliopistouudistusten myötä jopa vahvistunut. On siksi luonnollista, että myös teologian opinnoissa on mahdollisuus suuntautua kirkollisen työn erityiskysymyksiin.

Osana tätä kehitystä myös kirkko on tarkentanut omia vaatimuksiaan papiksi vihittävien koulutuksesta. Opintoihin tulee sisältyä syventävät opinnot eksegetiikan, kirkkohistorian, systemaattisen teologian tai käytännöllisen teologian alalta. Pappisvirkaan hakeutuvilta edellytetään niin ikään jumalanpalveluselämän, uskontokasvatuksen ja sielunhoidon soveltavia opintoja, joihin sisältyy päätoiminen työssäoppimisjakso luterilaisen kirkon seurakunnassa. Näillä vaatimuksilla on osaltaan pyritty varmistamaan, että tulevalla työntekijällä on monipuoliset valmiudet kirkon työhön.

Sinänsä tarpeellisten soveltavien opintojen lisääminen teologisten perusopintojen yhteyteen ei ole kuitenkaan ongelmatonta. On kunnioitettava kirkon ja tiedeyliopiston periaatteellista eroa ja kummankin itsenäisyyttä. Samalla on toki muuten syytä korostaa varsinaisen opiskeluajan merkitystä myöhemmälle työuralle. Tulevalle papille tekee hyvää, mikäli hän voi opintojen aikana olla mahdollisimman paljon vuorovaikutuksessa eri tavoin ajattelevien kanssa ja tarkentaa älyllisesti omaa uskonnäkemystään ja ajatteluaan. Keskustelu- ja argumentaatiotaitojen kehittämisessä sekä tiedollisen pääoman hankkimisessa juuri opiskeluaika tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden. Käytännön työelämän haasteiden keskellä opiskeluun jää usein vähemmän tilaa, niin toivottavaa kuin se olisikin.

 
Peruskoulutus ei kuitenkaan riitä papille
On selvää, että sinänsä tasokas akateeminen peruskoulutus ei voi vastata kaikkiin niihin haasteisiin, joita uusia pappi työssään tulee kohtaamaan. Välimatka viileän rationaalisesta akateemista tutkijakoulutuksesta käytännön seurakuntaelämään voi aloittelevasta työntekijästä tuntuakin todella suurelta. Tähän asiaan kiinnittivät huomiota myös Saara-Maria Jurva ja Joona Salminen taannoisessa kirjoituksessaan Crux-lehdessä (3/2010):
 

”Vaikka teologian opiskelija opiskelisi tunnollisesti tiedettä, osallistuisi aktiivisesti seurakunnan toimintaan ja kokisi sisäisen kutsumuksen pappisvirkaan vahvistuvan, hän jäisi silti ilman vastauksia lukuisissa kysymyksissään. Akateeminen teologia ei useinkaan vastaa hengellisiin ja kirkollisen teologian kysymyksiin eikä seurakunnallinen opetus tartu syviin teologista sivistystä vaativiin pohdintoihin”.

Tilanne on toki kirkossa tiedostettu. Viimeisen parinkymmenen vuoden aikana luterilainen kirkko on määrätietoisesti kehittänyt omaa perehdyttämis- ja täydennyskoulutustaan. Teologian opiskelijat voivat pohtia omaa pappiskutsumustaan erilaisissa vierailupäivissä ja työharjoittelun palauteseminaareissa. Maisteriksi valmistumisen jälkeen hiippakunnat järjestävät erityisen ordinaatiokoulutuksen papiksi vihittäville. Vihkimyksen jälkeen on työn ohessa mahdollista syventää teologista tietämystään ja suorittaa kirkon oma pastoraalitutkinto sekä osallistua työnohjaukseen ja mentorointiin.
 
 

Kasvaako kirkon ja akatemian välimatka?

 

Papiston akateeminen koulutus on katsomuksellisesti hajanaisemmaksi muuttuvassa toimintaympäristössä yhä tärkeämpää. Tulevien kirkon työntekijöiden on pystyttävä käymään entistä vaativampaa katsomuksellista keskustelua yhä koulutetumman ja kriittisemmän kuulijakunnan kanssa. Erityisesti viimeisen parinkymmenen vuoden aikana kirkko on voimakkaasti kehittänyt omaa koulutusjärjestelmäänsä. Tämä on samalla osaltaan johtanut myös tilanteeseen, jossa perinteinen akateeminen koulutuspolku ei ole entisellä tavalla ainoa tie kirkon korkeimpiin ja vaativimpiin tehtäviin.

 

Kehitys näkyy selvästi ns. ylemmän pastoraalitutkinnon (yp) kohdalla. Tämän tutkinnon (80 op) suorittamista on vaadittu mm. hiippakuntien dekaaneilta, tuomiokapitulien pappisasessoreilta ja tuomiorovasteilta. Aikaisemmin ylemmän pastoraalin pätevyyden saivat automaattisesti teologian lisensiaatit ja tohtorit. Takavuosina kirkon johtavissa viroissa olikin pääsääntöisesti teologisen jatko-opinnon suorittaneita henkilöitä. Tällä hetkellä yp:n suorittaminen edellyttää mittavaa osallistumista kirkon omaan koulutukseen, joka muodostuu mm. varsinaisesta pastoraalikoulutuksesta, syventävistä teologisista opinnoista sekä johtamiskursseista. Yliopistossa tutkijauraa tekevälle, ei-kirkon virassa olevalle teologille yp:n suorittaminen onkin varsin haasteellista.

 

Kehityksen seurauksen teologista ammattitaitoaan täydentävä pappi joutuu tänä päivänä usein harkitsemaan, valitako akateeminen koulutusura vai kirkon tarjoama koulutuspolku. Tilannetta mutkistaa myös se, ettei tällä hetkellä ole selkiytynyttä käytäntöä, millä tavoin akateemisia jatko-opintoja luetaan hyväksi ylemmän pastoraalin suorittamisessa. Ongelma on toki melko marginaalinen ja koskettaa vain pientä joukkoa. Se kertoo kuitenkin, miten kirkon ja yliopistojen väliset suhteet ovat jatkuvassa kehitystilassa.

 

Kirkolle olisi epäilemättä menetys, jos tulevaisuudessa sen vastuullisilla paikoilla on yhä enemmän teologeja, joilta puuttuu ylemmät akateemiset opinnot ja niihin liittyvä teoreettinen osaaminen. Mutta myös yliopiston näkökulmasta on tappio, mikäli jatko-opiskelijoiden joukossa on entistä vähemmän niitä ihmisiä, jotka teoreettisen koulutuksen lisäksi ovat saaneet tuntumaa myös käytännön työelämään. Kirkon ja akatemian pitkään jatkunutta ja arvokasta suhdetta onkin muuttuvassa maailmassa jatkuvasti syytä pohtia.

 

Kirjoittaja Raine Haikarainen on teologian tohtori ja Helsingin hiippakunnan hiippakuntasihteeri.