Teologit kokevat työnsä mielenkiintoiseksi

Teologin työ on sekä mielekästä että raskasta, kertovat teologien työllistymistä ja työtyytyväisyyttä kartoittavat tutkimusraportit. Vuosina 2005 ja 2008 tehdyissä tutkimuksissa kysyttiin viisi vuotta aikaisemmin valmistuneilta heidän työhistoriastaan ja -kokemuksistaan.

Tutkimukseen osallistuneet teologit kehuivat työtään itsenäiseksi, vastuulliseksi, monipuoliseksi ja mielenkiintoiseksi. Myös uralla etenemisen mahdollisuuksia pidettiin hyvinä. Teologit suhtautuivat työhönsä myönteisemmin verrattuna muilla aloilla työskenteleviin.

Teologian maisterin koulutuksesta on hyötyä

Teologisesta tiedekunnasta valmistuneet kokivat hyödyntävänsä koulutustaan työssä enemmän kuin ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet keskimäärin. Erityisen hyvin teologisessa tiedekunnassa opittiin analyyttista ajattelua ja tiedonhankintataitoja. Työelämässä näitä tärkeämpinä pidettiin kuitenkin viestintä- ja esiintymistaitoja, sosiaalisia taitoja, organisointitaitoja sekä opetus- ja ohjaustaitoja, joihin teologinen koulutus antoi eväitä vaihtelevasti. Vastaajat kokivat myös, että teologinen koulutus ei anna valmiuksia taloussuunnitteluun, esimiestaitoihin ja lainsäädännön tuntemukseen siinä määrin kuin työ edellyttäisi.

Suurin osa teologeista työllistyy kirkkoon

 

 

 

  • Vuonna 2003 valmistuneet teologian maisterit olivat vuonna 2008 seuraavissa tehtävissä:

▪      58,6% kirkollinen työ

▪      20,7% opetus- ja kasvatustyö

▪      6,9% hallinto-, suunnittelu- tai kehitystehtävät

▪      5,2% asiakas- ja potilastyö

▪      3,4% tutkimus

▪      1,7% viestintä- ja mediatyö

▪      1,7% konsultointi ja koulutus

▪      1,7% toimisto- ja esikuntatehtävät

 

 

Tutkimusten mukaan suurin osa teologian maistereista löytää paikkansa kirkon työstä. Opetus- ja kasvatustehtävissä työskentelee noin viidesosa.
Hallinnon, tutkimuksen ja viestinnän pariin päätyy teologeista harvempi.

 

 

  • Vuonna 2003 valmistuneet teologian maisterit olivat vuonna 2008 seuraavien työnantajien palveluksessa:

▪      69,5% järjestö, seurakunta, säätiö tai vastaava

▪      18,6% kunta, kuntayhtymä, kuntien liikelaitos, ammattikorkeakoulu

▪      5,1% yksityinen yritys tai valtionyhtiö

▪      3,4% valtio, valtion liikelaitos

▪      3,4% oma yritys, vastaanotto, toiminimi tms.

 

 

Maistereiksi valmistuessaan teologeista on verraten runsas joukko työttömänä. Vuonna 2003 melkein joka viides vastavalmistunut teologian maisteri oli työtön. Kuitenkin työttömyys vaivasi hyvin harvaa viisi vuotta valmistumisen jälkeen.

Toisaalta teologin työ koettiin verrattain kuormittavaksi: työtä on liikaa ja se on henkisesti raskasta. Vastaajat kokivat työn ja muun elämän yhteensovittamisen erityisen haasteelliseksi. Teologit olivat myös keskimääräistä epävarmempia työsuhteensa jatkumisesta.

Teologeilla pienet palkat

 

  • Teologian maistereiden bruttopalkka oli mediaaniltaan pienin verrattuna muista tiedekunnista valmistuneiden bruttopalkkojen mediaaniin.
  • Teologien mediaanipalkka oli 2787e/kk.
  • Verraten pienituloisia maistereita valmistui myös humanistisesta tiedekunnasta (mediaanipalkka 2800e/kk) ja biotieteellisestä tiedekunnasta (mediaanipalkka 2876e/kk).
  • Verrattain korkeille palkoille sijoittuivat lääketieteellisestä tiedekunnasta valmistuneet (mediaanipalkka 4800e/kk) sekä oikeustieteilijät (mediaanipalkka 4100e/kk).

 

 

Lähteet

Päivi Korhonen ja Juha Sainio: Viisi vuotta työelämässä. Monialayliopistoista vuonna 2000  valmistuneiden sijoittuminen työmarkkinoille. Aarresaari 2006.

Jyrki Ollikainen ja Hanna Lindholm: Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla. Vuonna 2003 Helsingin yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden sijoittuminen työmarkkinoille viisi vuotta tutkinnon suorittamisen jälkeen. Helsingin yliopisto 2009.