Teema 2021/2: Kulttuurievoluutio

| Petri Luomanen

Uskonto ja varhaiskristillisyys luonnon ja kulttuurin yhteisevoluutiossa

Vain ihmislaji kykenee välittämään kulttuurista informaatiota sukupolvelta toiselle ja on siksi myös vastuussa kulttuurin konkreettisista ilmentymistä luonnon ja kulttuurin yhteisevoluutiossa. Kun kulttuuri ymmärretään laajasti, myös uskonnollisten traditioiden muutoksia voidaan tarkastella evoluution viitekehyksessä.

| Armin W. Geertz (suom. Jutta Jokiranta ja Nina Nikki)

Mitä hyötyä uskonnosta on evoluution näkökulmasta?

Viime aikoina luonnontieteilijät ovat esittäneet hypoteeseja uskonnon synnystä ja funktiosta. Olisi tärkeää, että humanistit työskentelisivät yhdessä luonnontieteilijöiden kanssa yhteisen tiedon lisäämiseksi.

| István Czachesz (suom. Nina Nikki)

Onko Raamattu meemi?

Meemin käsite on peräisin kulttuurievoluutioteoriasta, jossa sitä käytetään vastineena geenille. Tässä artikkelissa pohditaan, voiko Raamattua pitää meeminä.

| Risto Uro

Jäljittely kannattaa kulttuurievoluutiossa

Jäljittely ei välttämättä kuulosta luovalta toiminnalta. Siinä saattaa kuitenkin piillä yksi ihmiskunnan menestyksen salaisuuksista. Rituaalien tutkimus auttaa ymmärtämään jäljittelyn roolia kulttuurievoluutiossa.

| Elina Lapinoja & Jarkko Vikman

Seurakunnat ja muut antiikin yhdistykset tarjosivat enemmän verkostoja kuin oppia

Varhaisten kristittyjen yhteisöt mahdollistivat antiikin yhdistysten tavoin verkostoitumisen perheen ja suvun ulkopuolelle. Usein sosiaaliset suhteet olivatkin keskeisessä roolissa varhaisissa kristillisissä kokoontumisissa.

| Nina Nikki & Antti Vanhoja

Häijy luopio, hurskas marttyyri – Vastakkaiset Paavali-kuvat kulttuurievoluutiossa

Paavalia on rakastettu ja vihattu kaksi tuhatta vuotta. Kulttuurievoluution näkökulma auttaa selittämään, miten erilaiset käsitykset Paavalista ovat levinneet, menestyneet ja hyödyttäneet toisiaan.

| Pasi Hyytiäinen

Apostolien tekojen matka läpi vuosisatojen – Kirjurit paitsi välittivät traditiota myös tulkitsivat sitä uudelleen

Apostolien teoilla, kuten kaikilla Uuden testamentin teksteillä, oli noin 1400 vuoden kopiointihistoria takanaan ennen kuin tekstejä alettiin painaa suuremmassa mittakaavassa. Minkälainen tuo vuosisatoja kestävä matka oli ja mitä teksteille tapahtui sen aikana?

| Ronit Nikolsky (suom. Jutta Jokiranta)

Rabbiininen kulttuuri havainnollistaa kulttuurievoluution näkökulmaa

Raamattu on luonteeltaan kerronnallinen, rabbiininen perinne puolestaan teoretisoi ja luokittelee luodakseen järjestystä. Artikkeli selittää rabbiinisen perinteen nousua ihmisen kognition kehityksellä myyttisestä teoreettiseen.

| Tuomas Heikkilä

Geenit ja meemit ihmistieteilijän apuna

Ihmiseen ja hänen toimintaansa vaikuttavat tekijät muuttuvat hitaasti. Ihmisen omien arvojen ja ihanteitten tai olemisen reunaehtojen muutokset mitataan sukupolvissa. Pitkiä jatkumoita jahdatessaan tutkijan apuna ovat yllättävät tahot: algoritmit ja evoluutiobiologia.

| Jutta Jokiranta & Nina Nikki

Pääkirjoitus: Evoluutioteoria selittää uskontoa kulttuurin ja biologian näkökulmasta

Uskonto on kulttuurinen ilmiö, jonka taustalla vaikuttaa ihminen biologisena olentona. Sekä kulttuuria että biologiaa voidaan selittää evoluutioteorian avulla. Tämä teemanumero on omistettu 60 vuotta täyttävälle professori Petri Luomaselle, jonka akatemiahankkeessa varhaista kristillisyyttä tarkastellaan kulttuurievoluution näkökulmasta.