| Pekka Rautio

Suomen Akatemian rahoitusta teologian alan tutkimuksille

AKAlogo pieni

AKAlogo pieniSuomen Akatemian kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunta on myöntänyt 31 miljoonaa euroa 63 uuteen akatemiahankkeeseen. Myönteisten rahoituspäätösten osuus nousi lähes 15 prosenttiin viime vuoden vajaasta 12 prosentista.

Teologisesta tiedekunnasta akatemiahankerahoitus myönnettiin prof. Petri Luomaselle. Luomasen tutkimushanke käsittelee varhaisen kristillisyyden leviämistä kulttuurievoluution näkökulmasta.

Projektin kuvaus:

Projektin tähtäimenä on täyttää aukko uskonnon kulttuurievoluutiota koskevassa keskustelussa yhdistämällä meta-tason evoluutio-analyysi konkreettisiin historiallisiin tapaustutkimuksiin. Projekti testaa kahta päähypoteesia: 1) Varhaiskristillisillä ryhmillä (tai joillakin niistä) oli valintaetu toisiin samassa kulttuurikontekstissa toimiviin uskonnollisesti suuntautuneisiin ryhmiin nähden, 2) Joillakin kristillisillä sosiaalisilla ryhmillä ja tekstitraditioilla oli valintaetu toisiin samassa kontekstissa toimiviin kristillisiin ryhmiin nähden. Projektin tapaustutkimukset käsittelevät: a) Paavalilaisen kristinuskon leviämistä kolmen ensimmäisen vuosisadan aikana, b) Muotoutumassa olevan kristillisen moraalin sekä eettisen diskurssin vaikutusta kristinuskon leviämiseen, c)Varhaiskristillisten evankeliumien ja käsikirjoitusten leviämistä, d) varhaiskristillisten seurakuntien vertailua suhteessa kreikkalais-roomalaisiin yhdistyksiin.

Akatemiarahoitusta tutkijatohtoreille

Suomen Akatemian kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunta on myöntänyt rahoituksen myös 37 uudelle tutkijatohtorille. Toimikunta päätti kokouksessaan 310 tutkijatohtorin hakemuksesta. Yhteensä tehtävien rahoitukseen osoitettiin noin 9,5 miljoonaa euroa. Hakemuksista rahoitettiin lähes 12 prosenttia.

Teologisesta tiedekunnasta rahoitus myönnettiin Marika Rauhalalle hankkeeseen: Uskonnolliset ennakkoluulot kreikkalais-roomalaisessa antiikissa: Hyväksynnän rajat, uskonnollinen identiteetti ja toiseuden kuvat 5.-1. vuosisadalla eaa.

Projektin kuvaus:

Helsingin yliopiston Teologisessa tiedekunnassa toteutettava hanke käsittelee uskonnollisten ennakkoluulojen rakentumista ja niihin vaikuttaneita tekijöitä antiikin Kreikassa ja Roomassa ennen ajanlaskun alkua. Tutkimuksen pääasiallisena materiaalina on antiikin kirjallisuus, jota lähestytään mielikuvatutkimuksen ja sosiaalisen identiteetin teorian kautta. Tavoitteena on selvittää, mitä kulloinkin pidettiin hyväksyttävänä uskonnollisena ajatteluna ja toimintana, mitä kielteisiä mielikuvia epätoivottuun uskonnollisuuteen liitettiin ja mitkä syyt vaikuttivat ennakkoluulojen nousuun ja lientymiseen. Ennakkoluuloja tarkastellaan osana eliitin pyrkimystä rakentaa positiivinen uskonnollinen omakuva sekä pönkittää auktoriteettiasemaansa havaittuja uhkia vastaan. Tutkimus avaa uusia näkökulmia antiikin uskonnolliseen ajatteluun ja osallistuu keskusteluun identiteettien ja toiseuden määrittelystä, suvaitsevaisuuden edellytyksistä sekä ennakkoluulojen merkityksestä ryhmien vuorovaikutukselle.

Parhaimmat onnittelut rahoituksen saaneille!

Lisätietoja: Suomen Akatemia