| Pekka Rautio

Nordisk judaistik / Scandinavian Jewish Studies -aikakauskirja syntyy uudelleen open access -julkaisuna

Nordisk judaistik logo

Nordisk judaistik logo

Pohjoismaisen judaistiikan tutkimuksen keskeisenä foorumina vuodesta 1975 alkaen yli kolmenkymmenen vuoden ajan toiminut aikakauskirja Nordisk judaistik / Scandinavian Jewish Studies alkaa ilmestyä uudelleen vuosien tauon jälkeen sähköisessä muodossa. Ensimmäinen open access -numero ilmestyy alkukesästä 2016. Samalla vanhat numerot tulevat saataville sähköisessä muodossa. Åbo Akademin judaistiikan oppiaineella oli Nordisk judaistik -lehden elämässä keskeinen rooli. Lehden toimitus sijaitsi usean vuoden ajan Turussa professori Karl-Johan Illmanin toimiessa päätoimittajana. Julkaisun henkiinherättämisessä primus motorina on toiminut edellämainitun tytär, ÅA:n Donner-instituutin johtajana työskentelevä dosentti Ruth Illman. Hän toimii yhdessä ruotsalaisen judaistiikantutkijan, Karin Hedner-Zetterholmin, kanssa uuden julkaisun päätoimittajana. Julkaisun osoite on: https://ojs.abo.fi/nj

***

The journal Scandinavian Jewish Studies re-established

The journal Scandinavian Jewish Studies was founded in 1975 as the leading academic peer-review publication in the Nordic countries. For decades, the journal was the main forum for discussion and knowledge-creation in the interdisciplinary field of Jewish studies with contributions from the history of religions, theology, linguistics, history, education, social sciences, literature, anthropology, and much more.

Due to discontinued funding, the magazine was on hold for several years but now, thanks to support from NOP-HS, Scandinavian Jewish Studies will be re-established as an open access e-journal: https://ojs.abo.fi/nj

The portal is available in English (default) and Swedish (language is selected in the menu to the right). On the website, you find information about the editorial board, publishing principles and author guidelines. There are also tables of contents, abstracts, and keywords for previous issues. Hopefully, in the future, we will able to publish all the previous issues in full text.

In the future, NJ will be published only as an e-journal under the same strict scientific criteria as before. The new issues of NJ will be freely available to everyone, subscription is not required, but we recommend that everyone with an interest in the journal register in the portal. You can register as:

1) READER: that way, you ”subscribe” to the journal and receive information about new issues and other interesting things going on within Jewish studies in the Nordic countries;

2) REVIEWER: by entering your interest and competence areas, we can engage you as a reviewer for manuscripts;

3) AUTHOR: you can submit articles, reviews, overviews and comments for review.

From now on, Scandinavian Jewish Studies will publish two issues per year; the first new issue will be out in early summer, 2016.

Yours faithfully,

Ruth Illman & Karin Hedner Zetterholm, editors-in-chief

***

Tidskriften Nordisk judaistik grundades år 1975 som den ledande vetenskapliga peer-review publikationen i Norden. Under decennier var tidskriften det viktigaste forumet för diskussion och kunskapsutveckling inom judaistikens hela tvärvetenskapliga fält, med bidrag från religionshistoria, teologi, lingvistik, historia, pedagogik, samhällsvetenskaperna, litteratur, antropologi och mycket mera.

På grund av finansieringssvårigheter har tidskriften legat på is i ett antal år men tack vare stöd från Nop-HS har Nordisk judaistik nu etablerats på nytt som en open access e-tidskrift: https://ojs.abo.fi/nj

Portalen finns på engelska (standardinställning) och svenska (språk väljs i menyn till höger). På sidan finns information om bl.a. redaktionsrådet, publiceringsprinciper och skribentanvisningar. Här finns också innehållsförteckningar, abstracts och nyckelord för tidigare års nummer. Förhoppningsvis får vi i framtiden möjlighet att lägga ut alla tidigare nummer i fulltext.

I framtiden kommer NJ att publiceras enbart som e-tidskrift enligt samma strikt vetenskapliga kriterier som förr. De nya numren av NJ blir fritt tillgängliga för alla intresserade, prenumeration krävs inte, men vi rekommenderar att alla intresserade registrerar sig i portalen. Man kan registrera sig som:

1) READER/LÄSARE: på så sätt blir du ”prenumerant” och får information om nya tidskriftsnummer och annat intressant som är på gång inom judaistiken i Norden

2) REVIEWER/GRANSKARE: genom att ange dina intresse- och kompetensområdena kan vi i framtiden engagera dig som granskare för manuskript.

3) AUTHOR/FÖRFATTARE: då kan du lämna in artiklar, recensioner, översikter och kommentarer till oss för granskning.

Från och med nu utkommer NJ med två nummer per år, det första nya numret publiceras i början av sommaren 2016.

Högaktningsfullt,

Ruth Illman & Karin Hedner Zetterholm, chefredaktörer