| Pekka Rautio

Helsingin yliopiston väitöskirjapalkinto TT Mari Stenlundille (22.4.2015)

Mari Stenlund

Mari StenlundMari StenlundHelsingin yliopiston rahastojen juhlan yhteydessä 22.4.2015 jaettu väitöskirjapalkinto on myönnetty tänä vuonna viidelle tutkijalle. Yksi palkituista on TT Mari Stenlund väitöskirjatyöstä: Freedom of Delusion – Interdisciplinary Views Concerning Freedom of Belief and Opinion Meet the Individual with Psychosis

Konsistorin vuonna 1989 perustama väitöskirjapalkinto myönnetään edellisen vuoden aikana hyväksytystä erityisen ansiokkaasta yliopistollisesta väitöskirjasta tiedekuntien ehdotusten pohjalta.  Korkeatasoisia ehdotuksia on arvioitu tiedekuntien esitysten, esitarkastajien ja vastaväittäjien lausuntojen perusteella sekä tutustumalla itse väitöskirjoihin.

Väitöskirjapalkinnot myönnettiin vararehtori Keijo Hämäläisen ja valmistelevan esittelijän Marko Peuran toimesta Stenlundin lisäksi ELT Elias Dahlstenille , FT Eemil Lagerspetzille , LT Antti Lavikaiselle ja PhD Dongfei Liulle.

Perustelut Mari Stenlundin väitöskirjapalkinnolle

Mari Stenlundin väitöskirjatyössä yhdistyvät tutkijan keskeiset hyveet: ajattelun tarkkuus ja
täsmällisyys, analyyttinen selkeys ja käsitteellinen tarkkasilmäisyys. TT Stenlundin väitöskirja Freedom of delusion – Interdisciplinary views concerning freedom of belief and opinion meet the individual with psychosis on huomattava tieteellinen saavutus, joka voidaan luokitella monen alan tutkimukseksi: se edustaa psykiatrian etiikkaa, ihmisoikeustutkimusta, bioetiikkaa ja lääketieteen filosofiaa. Väitöskirja on monitieteinen kahdessa merkityksessä: 1) tutkimuksen lähteet, joita Stenlund on käyttänyt analyysinsa pohjana, edustavat monia tieteenaloja ja elämänalueita ja 2) Stenlundin tapa käyttää käsitteellisiä analyysivälineitä kehittää ja laajentaa perinteistä filosofista käsiteanalyysimenetelmää niin, että hän kykenee tutkimuksessaan tarkastelemaan filosofisesti kiinnostavien teoreettisen kysymysten lisäksi myös polttavia sosiaalisia ongelmia. Hänen lähestymistapaansa voitaisiinkin kutsua sosiaalibioetiikaksi.

Stenlundin väitöskirjassaan muotoileman tehtävän suorittaminen on edellyttänyt monien tieteellisten diskurssien omaksumista ja liittymistä niihin. Stenlundin väitöskirja on tärkeä puheenvuoro ihmisoikeusajatteluun, mutta siinä otetaan myös kiinnostavalla tavalla kantaa psykoosin luonteesta käytävään filosofiseen keskusteluun. Stenlund on paitsi erittäin taitava teoreetikko myös sosiaalisten epäkohtien korjaamiseen pyrkivä rohkea uudistaja, joka työssään on kyennyt yhdistämään teoreettisen moraalifilosofian ja soveltavan etiikan. Tutkimusasetelman muotoileminen ja tutkimuksen toteuttaminen osoittavat moraalifilosofisten kysymysten syvällistä ymmärtämistä ja poikkeuksellista taitoa soveltaa teoreettisia käsitevälineitä käytännön eettisiin ongelmiin.

PARHAIMMAT ONNITTELUT!

* Lue myös Teologia.fi:: Onko psykoottisella ihmisellä oikeus omiin harhaluuloihinsa?