| Pauliina Alanko, Sanja Fält, Suvi Hokkanen, Kristiina Kallinen, Matleena Ruotsalainen

Mainettaan parempi A2-opintolinja

ingressi A2

Helsingin yliopiston teologisen tiedekunnan opiskelijoista kolmasosa valitsee suuntautumisvaihtoehdokseen A2-opintolinjan. Vuoden 2013 aikana (kesäkuuhun mennessä) linjalta ingressi A2 valmistuneiden määrä on ylittänyt papiksi ja opettajaksi suuntautuneiden määrän. Mikä ihmeen A2? Mitä A2-linja tarkoittaa opintojen ja työelämän kannalta? Koulutusohjelman monipuolisista mahdollisuuksista kertoo linjalta valmistunut Marjo Salmela.

Generalistiteologien työllistyminen

Monelle on edelleen epäselvää, millaisiin töihin A2-opintolinja antaa valmiuksia. Työllistyvätkö generalistiteologit? Suurelle yleisölle voi tulla yllätyksenä, että teologi saattaa työskennellä muussakin kuin papin tai opettajan työssä. A2-koulutusohjelma on nykyisin kuvaukseltaan ”uskonnon ja maailmankatsomusten asiantuntijuuteen valmentava linja”. Nimi muutettiin äskettäin, jotta se kuvaisi paremmin A2-linjalta valmistuvia ja heidän opintojensa sisältöä. Tarve nimen ja opintojen sisällön tarkistamiseen johtuu myös opiskelijamäärien kasvusta ja teologi-identiteetin monipuolistumisesta. Lisäksi uudistukseen sisältyy vaatimus tehdä ainakin yksi sivuaine muualta kuin teologisesta oppiaineesta. Sivuaineen valinta on keskeinen työllistymiseen vaikuttava tekijä, koska sen avulla on mahdollista hankkia ammattipätevyys tai osaamista, jota A2-linja ei suoraan tarjoa. Sivuainetta valitessa kannattaa miettiä tarkoin, millaista työtä haluaa tulevaisuudessa tehdä.

Generalistilinjalta valmistuneet voivat työskennellä esimerkiksi hallinnon, opetus- ja kasvatusalan sekä viestinnän tehtävissä. Useat A2-linjalta valmistuneet työskentelevät myös järjestöissä. Lisäksi tutkimus- ja informaatioala voivat työllistää A2-linjalaisen. Teologien työllistymistilanne näyttäisi olevan melko hyvä. Teologiopiskelijoiden keskuudessa kulkevat huhupuheet ”työttömyyslinjasta” ovat siis liioittelua. Reilusti yli puolet valmistuneista työllistyy välittömästi ja suurin osa viimeistään vuoden sisällä valmistumisesta. Osa myös jatkaa työskentelyä opintojensa aikana hankkimassaan työpaikassa.

Monipuolista yleissivistystä

Teologisesta asiantuntijuudesta on työelämässä paljon hyötyä, sillä se antaa monialaisen tietopohjan. Perusopinnot teologisessa tiedekunnassa ovat paljon laajemmat kuin monissa muissa tiedekunnissa, minkä vuoksi teologista tutkintoa pidetään yleissivistävänä. Vaikka generalistilinjalta valmistuneella teologilla saattaa usein olla työpaikan ”erikoisin” tutkinto, liittyy siihen tavallisesti positiivisia mielikuvia. Teologilla ajatellaan olevan monipuolista osaamista, ja hänellä on eettinen ajattelutapa sekä ihmisläheinen ote työssään. Lisäksi häntä pidetään luotettavana, hänen maailmankuvansa on kriittinen mutta avarakatseinen, ja hänellä on ihmissuhdeosaamista.

Myös erilaisten uskonnollisten perinteiden, niiden välisten erojen ja laajempien kulttuurien kohtaamiseen liittyvien kysymysten ymmärtäminen on yhä tärkeämpää nykypäivän yhteiskunnassa, ja tähän tarpeeseen teologit varmasti pystyvät vastaamaan koulutuksensa mukanaan tuomalla ammattitaidolla. A2-linjalta valmistuvien onkin tunnistettava tutkintonsa vahvuudet ja osattava niiden perusteella markkinoida itseään erilaisille työnantajille. Kyseiseltä linjalta valmistuneen työnhaku ei ehkä ole yhtä selkeää ja suoraviivaista kuin papiksi tai opettajaksi suuntaavilla, ja tämän vuoksi onkin valmistauduttava tarttumaan erilaisiin tilaisuuksiin ja etsimään omaa paikkaansa työmarkkinoilla.

Erilaiset vastuutehtävät, harrastukset ja opiskelijajärjestöissä toimiminen voivat antaa suuntaa sille, minkälaisia työpaikkoja valmistuttuaan voi hakea ja miten omaa osaamistaan voi parhaiten markkinoida. Koska A2-linjalta ei saa suoraan pätevyyttä tiettyyn ammattiin tai työhön, koulutusohjelmassa opiskelee monialaisesti ja monipuolisesti lahjakkaita ja eri asioista kiinnostuneita opiskelijoita. Siksi myös työelämä ja sen monimuotoisuus ovat generalistiteologeille ennen kaikkea täynnä mahdollisuuksia. Oman tiensä etsiminen ja luominen voi olla haasteellista, mutta samalla antoisaa ja opettavaista.

Työkokemuksella on merkitystä

Marjo Salmela on Suomen Kristillisen Ylioppilasliiton pääsihteeri. Hän valmistui A2-linjalta pääaineenaan teologinen etiikka ja sosiaalietiikka ja on nyt ensimmäisessä oman alansa työssä. Hänen työnsä sisältää tapahtumien organisointia, hallintoa, yhteydenpitoa kotimaassa ja ulkomailla, esimiehenä toimimista sekä erilaisia käytännön tehtäviä. Salmelan mielestä teologin tutkinto tarjoaa hyvät valmiudet työelämään. Esimerkiksi sielunhoitoon liittyvät opinnot ovat olleet hyödyllisiä ihmisten kohtaamisessa, ja myös puhe- ja viestintätaitojen opinnoista on ollut paljon hyötyä. Lisäksi arvokysymysten käsittely sekä uskontodialogiin ja ekumeniaan liittyvät asiat ovat auttaneet työelämässä. Hänen mielestään on hyvä tietää, mistä ihmisten erilaiset tulkinnat ovat lähtöisin, koska silloin on helpompi kunnioittaa erilaisia näkemyksiä.  

dialogi
Marjo Salmelan mielestä teologin tutkinnosta saa hyvät eväät työelämään.

 

− Työllistymisen kannalta työkokemuksen hankkiminen on tärkeää. Työnteko opiskelujen ohessa selkiyttää, mitä haluaa tulevaisuudessa tehdä. Työkokemusta voi hankkia myös vapaaehtoistoiminnan kautta. Yleensäkin kannattaa keskittyä siihen, mistä itse on kiinnostunut ja minkä kokee palkitsevana. Muissa tiedekunnissa opiskelu avartaa omaa ajattelua ja saattaa tehdä vaikutuksen työnhaussa, Salmela painottaa.

Salmelan mielestä A2-linjan teologin tutkinto on monipuolinen ja tarjoaa mahdollisuudet työllistyä monelle alalle. 

– Vaikka heti ei saisikaan unelmatyöpaikkaa, voi edetä unelmissaan askel askeleelta ja antaa mahdollisuuksia erilaisille työtehtäville, Salmela muistuttaa.

Teksti:

Pauliina Alanko
Sanja Fält
Suvi Hokkanen                                                  
Kristiina Kallinen
Matleena Ruotsalainen

Kirjoittajat ovat Helsingin yliopiston teologisen tiedekunnan A2-linjan soveltavien opintojen journalismi-kurssin opiskelijoita

Artikkelin lähteenä on käytetty Teologisen tiedekunnan työelämäyhteyksien suunnittelija, TT Maria Buchertin luentoa 4.9.2013 ja teologisen tiedekunnan verkkosivuja.

Lisätietoa opiskelusta Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa:

– Teologisessa tiedekunnassa koulutusohjelmia on kaksi (A, B)
– B-koulutusohjelmasta valmistuvat koulun uskonnon opettajat opetettavanaan yksi (B1) tai kaksi (B2) oppiainetta
– A-koulutusohjelma on kirkkojen ja yhteiskunnan teologisten tehtävien koulutusohjelma
– A1-opintolinja sisältää evankelis-luterilaisen kirkon tai lehtorin virkaan edellytettävät opinnot
– A2 on nykymuodossa opintolinja, joka valmentaa ”uskonnon ja maailmankatsomusten asiantuntijuuteen”
– A2-opintolinjalla opiskellaan laajasti sivuaineita, joista yleisimmät ovat: viestintä, sosiologia, psykologiatieteet, kehitysmaatiede ja kirjallisuus
– A2-opintolinjalta valmistutaan muun muassa hallintotehtäviin, opetus-, kasvatus- ja koulutusalalle, museoalalle, kirjastoalan tehtäviin ja kristillisiin järjestöihin