| Fredrik Portin

Nyheter från Åbo Akademi: Forskarkonferensen som blev av

Den 12-13 september 2013 ordnade Teologiska fakulteten vid Åbo Akademi för tredje året i rad en forskarkonferens. De två tidigare åren har konferensen gästats av internationellt erkända talare som Werner G Jeanrond, Joel Robbins, Heikki Räisänen, Ola Sigurdson och Veli-Matti Kärkkäinen. Konferenserna hade hållit hög standard och hade uppskattats av deltagarna. Men eftersom fakulteten inte fått någon extern finansiering detta år för att arrangera en sådan konferens avstannade planeringen helt för den tredje konferensen.

Hur ska man förhålla sig till en sådan situation? Kan man ordna en konferens med mycket små medel? Ska man överhuvudtaget göra det?

Fakultetens doktorander hade värderat högt de möten över ämnesgränserna forskarkonferenserna tidigare år erbjudit. Av den anledningen ansåg även att konferenserna bör ordnades även i framtiden trots att budgeten var stram. Fyra doktorander – Tove Höglund, Karoliina Schauman, Lotta Valve och jag (Fredrik Portin) själv – tog därför på sig ansvaret att ordna en konferens.

För att få grepp om konferensens upplägg var det viktigt att känna till dess syften. Planeringsgruppen kom fram till att:

1. Det är viktigt att alla forskare (inte bara doktoranderna) träffas en gång per år över ämnesgränserna för att diskutera aktuell forskning på fakulteten och i övriga världen.

2. Det är fakultetens forskning som främst ska vara i fokus.

Med dessa som utgångspunkter för planeringen skapade planeringsgruppen ett konferensprogram. Programmet såg ut på följande sätt:

Torsdag

8.30–9.30 Registrering
9.30 Öppning och praktisk information
10.00 Keynote: Mohammad Fazlhashemi. Kommentarer och diskussion
12.00 Lunch
13.15 Doktorandseminarier i fakultetens utrymmen
18.30 Cocktail-party 

Fredag

9.00 Morgonteologi i fakultetens utrymmen
10:15 Bokrelease av Från Ökenmässa till hård rock halleluja. Paneldiskussion med biskop Björn Vikström, teol.mag. Stefan Myrskog och teol.dr. Yngvill Martola
12.00 Lunch
13.15 Visioner om forskningens framtid
15.15–16 Avslutning

Härnäst presenteras kort några av dessa programpunkter.

Keynote av Mohammad Fazlhashemi

Trots att tyngdpunkten skulle ligga på fakultetens egen forskning ansåg planeringsgruppen att det vore nyttigt att lyssna till någon utifrån. Med medel från Åbo Akademis Jubileumsfond som understöder nordiskt samarbete kunde professor Mohammad Fazlhashemi från Uppsala universitet bjudas in.

Professor Fazlhashemi är Sveriges första professor i islamsk teologi. Han tillträdde i tjänsten år 2012, men har tidigare arbetade som professor i idéhistoria vid Lunds universitet. Fazlhashemis föreläsning var en översikt om islamforskning som disciplin, dess historia och nutid. Han presenterade islamforskningens olika grenar samt belyste forskningens nutida riktningar med flera islamforskare och muslimska teologer som exempel. Detta är forskning som är för tillfället aktuell inom nordisk teologi och det var därför ett välkommet inslag i konferensen.

Varje konferens för med sig en oväntad händelse och denna konferens fick sin redan i början. Keynote-föredraget flyttades från förmiddag till eftermiddag och förverkligades via Skype p.g.a. att vädret inte tillät professor Fazlhashemi flyga från Stockholm till Åbo. Arrangemanget visade sig dock vara helt fungerande. Så bra att detta missöde öppnade för nya idéer för framtida konferenser. Varför behöver man flyga in en keynote-talare när samma föredrag kan hållas genom en videokonferens mycket billigare?

Bokrelease

Som sagt var ett av konferensens syften att synliggöra den forskning som pågår på fakulteten. Av den anledningen var det lämpligt att lyfta fram ett bokprojekt som nyligen färdigställts och som engagerat flera forskare och alumner från Teologiska fakulteten vid Åbo Akademi.

Antologin Från Ökenmässa till Hårdrock halleluja – Specialgudstjänster i Borgå stift (red. Fredrik Portin. 2013, Fontana media) behandlar s.k. ”specialgudstjänsters” roll i kyrkans liv med tyngdpunkt i Borgå stift. Boken har två syften. För det första finns det väldigt lite skrivet om arbetet med specialgudstjänster vilket betyder att de erfarenheter och arbete som görs kring dem förblir hos en liten grupp engagerade människor. Därför ombads sju skribenter som arbetat med olika specialgudstjänster beskriva sitt arbete med dem. För det andra saknas överlag en bredare diskussion om specialgudstjänsters roll i kyrkans liv. Vad är deras roll? Ska de överhuvudtaget ha någon roll? För att få till stånd en diskussion ombads sju forskare inom teologi och religionsvetenskap kommentera de förra sju texterna ur olika perspektiv.

Förhoppningen med bokprojektet var alltså att få till stånd en diskussion om specialgudstjänster i kyrkans liv och som ett led i det arbetet ordnades under konferensen en paneldiskussion där ämnet diskuterades. Panelen bestod av teol.mag. Stefan Myrskog, doc. Yngvill Martola och doc. & biskop Björn Vikström.

Panelen gav ett välkommet inlägg i diskussionen och Kyrkpressen gjorde ett reportage om paneldiskussionen (KP 38/2013). För fakultetens del konstaterade flera deltagare under konferensen att det är viktigt att aktuell forskning synliggörs på fakulteten, dels för att alla ska känna till aktuella projekt men även för att inspirera andra att, som i fallet med denna antologi, sprida den kunskap som fakultetens forskare äger ut i samhället och kyrkan.

Forskningens framtid

Som avslutning för konferensen presenterades på fredag eftermiddag visioner om forskningens framtid inom olika ämnen: representanter (främst professorerna) från alla fakultetens ämnen berättade om den aktuella forskningen inom ämnesområdet, om teoretiska och historiska utvecklingslinjer inom forskningen, om forskningstrender och tyngdpunkter och om andra omständigheter i det akademiska arbetet som påverkar forskningen i framtiden. Under sessionen för forskningsvisionerna berördes bl.a. tvärvetenskapliga samarbetsprojekt, strategier för att förverkliga framtidsvisionerna och olika möjligheter för forskningen i de olika ämnesområdena inför framtiden.

Diskussionen gav viktiga insikter i forskningen som bedrivs och framtida satsningar inom de olika ämnena på fakulteten. Detta var inte bara matnyttigt för doktoranderna utan även en professor uttryckte att man ofta inte alltid får ett tillfälle att lyssna på vad ens kollegor sysslar med.

Avslutande reflektioner

Förutom ovannämnda programpunkter fanns det i de övriga programpunkterna en stark fokus på mera informella möten forskarna emellan. Morgonteologin som var små diskussioner kring olika teman och cocktailpartyt bidrog alla till detta.

Svaret på frågan om man kan ordna en konferens med mycket små medel är ja. Konferensen kunde ordnas för en mycket ödmjuk summa med tanke på kostnaderna överlag för konferenser. Konferensen uppfyllde sitt syfte: vi diskuterade teologi och visionerade om forskningens framtid, vi fick en inblick i vad som försiggår i de olika arbetsrummen för att lättare kunna samarbeta i framtiden och vi träffades och delade vardagen tillsammans med andra som arbetar för fakultetens väl.

Enligt mig är därför inte bara möjligt att ordna en dylik konferens, det är nödvändigt.

Författaren: Fredrik Portin, doktorand Teologisk etik med religionsfilosofi