| Mikael Lindfelt

Tre nya professorer vid Teologiska fakulteten vid Åbo Akademi

Teologiska fakulteten vid Åbo akademi har all anledning att vara stolt. Sedan fakultetens grundande 1924 har ingen sett så många professorer installerade i teologi samtidigt. Hösten 2007 installerades nämligen tre nya professorer. Mot bakgrund av att fakulteten sammanlagt har sex professurer förstår man lätt vilken betydelse detta har både i fakultetens historia och i fakultetens kommande verksamhet.

Gunnar af Hällström ( f. 1950) heter den nya professorn i systematisk teologi, företrädesvis dogmatik. Professor af Hällström har verkat vid samtliga tre teologiska fakulteter i Finland. Han har sin forskarutbildning från Helsingfors universitet med utgångspunkt i patristik, en forskningsinriktning han varit trogen hela sin akademiska karriär. De senaste tio åren har han forskat och undervisat utifrån en professur i systematisk teologi vid den teologiska fakulteten i Joensuu och nu har han alltså tillträtt som ordinarie professor vid Åbo Akademi.   

Professuren i nytestamentlig exegetik har också fått en person med tung akademisk erfarenhet. Kari Syreeni (f. 1952) heter den nya professorn. Liksom professor af Hällström har han sin bakgrund vid den teologiska fakulteten vid Helsingfors universitet och även han har lång erfarenhet av att arbeta som professor inom sitt ämnesområde. Syreeni kommer nämligen till Åbo från en professur i nytestamentlig exegetik vid teologiska fakulteten i Uppsala universitet. Hans specialkompetens ligger inom receptionshistorisk bibelforskning och biblisk hermeneutik.

Den tredje nyinstallerade professorn heter Bernice Sundkvist (f. 1956) och ämnesområdet är praktisk teologi. Hon skiljer sig på centrala punkter från de två andra nytillträdda professorerna. Inte endast i det att hon är kvinna, och därtill Åbo akademis genom tiderna första kvinnliga professor i teologi, och också i det hänseendet att hon gjort hela sin karriär med utgångspunkt i den teologiska fakulteten vid Åbo akademi. Hon disputerade på en avhandling om Luthers förståelse av predikan och har därefter målmedvetet vandrat sin egen väg i korsdraget mellan systematisk teologi och praktisk teologi.

Det finns, som sagt, all anledning för stolthet vid den teologiska fakulteten vid Åbo akademi. Men inte begränsat. Akademisk teologi är liksom all akademisk verksamhet ett lagspel, såväl nationellt som internationellt. Ingen spelar solo, ingen övar ensam i sitt forskarrum. Med rätta kan hela den akademiska teologin i Finland räkna med kompetenta lagspelare som från Åbo akademis horisont berikar och vidareför den teologiska forskningens och undervisningens tradition. 
  
  
Mikael Lindfelt tf. professor systematisk teologi, företrädesvis teologisk etik med religionsfilsofi