| Marita Seitsalo

Uskonto ja sukupuoli -verkosto kokoaa yhteen eri alojen tutkijoita

       
Annukka Kalske, olit perustamassa uskonto ja sukupuoli -verkostoa. Kerro miksi ja miten lähditte liikkeelle?

Koollekutsumisen taustalla on Suomen Akatemian joulukuussa 2005 päättyneen tutkimusprojektin Gender, Body and Ethics in Late Christian Culture and Theology ympärillä toiminut lukupiiri, maaliskuussa 2005 yhdessä Helsingin yliopiston Kristiina-instituutin kanssa järjestämämme konferenssi (Gender, Theory and Religion in Dialogue) sekä European Society for Women in Theological Research (ESWTR) -järjestön helsinkiläisiä jäseniä.

Tapahtumat osoittivat, että on olemassa selkeä tarve uskonnon ja sukupuolen  tutkimiseen sekä Suomessa että kansainvälisestikin. Tähän tarvitaan eri alojen tutkijoiden panosta. Niinpä lähetimme dosenttien Elina Vuolan ja Terhi Utriaisen kanssa kutsun näissä yhteyksissä tuntemillemme, oletettavasti verkoston perustamisesta kiinnostuneille tutkijoille.  

Mitkä ovat toimintanne tavoitteet?

Tavoitteena on pohtia yhteistyömahdollisuuksia suomalaisten uskontoa ja sukupuolta tutkivien eri aloja edustavien ihmisten kesken.

Mielestämme on tärkeää vaihtaa tietoa tutkimusaineistoista ja -kysymyksistä sekä ajankohtaisista tutkimukseen liittyvistä tapahtumista samasta alasta kiinnostuneiden tutkijoiden kanssa. Uskonto ja sukupuoli -verkosto on nimenomaan tällaista ajatustenvaihtoa varten koolle kutsuttu joukko eri alojen tutkijoita.

Miksi on tärkeää tutkia tätä aihepiiriä?

Uskonnolliset ilmiöt vaikuttavat ihmisiin kaikkialla. On myös kiinnostavaa tutkia uskonnollisten ilmiöiden erityispiirteitä suhteessa sukupuoleen. Tunteaksemme kulttuureja, joissa elämme tai joiden kanssa olemme vuorovaikutuksessa, tulee uskonnollisia ilmiöitä tutkia erityisesti kontekstuaaliset tekijät huomioiden.

Tutkitaanko verkostossa eri uskontoja?

Kyllä. Verkoston jäsenet tutkivat uskontoa ja sukupuolta monelta eri kantilta. Joukossa on uskontotieteen, yhteiskuntatieteiden ja teologian tutkijoita laidasta laitaan. Tutkimuskysymykset ulottuvat raamatuntutkimuksesta erilaisiin ajankohtaisiin ilmiöihin kuten esimerkiksi äiti Amman kulttiin. 

Kenelle verkosto on tarkoitettu?

Verkosto on tarkoitettu samasta aihepiiristä kiinnostuneille tutkijoille. Kyseessä ei ole tiukasti rajattu joukko, tosin perusideana on kohdentaa verkosto uskontoa ja sukupuolta sivuavan tutkimuksen tekijöille. Verkostoon voivat liittyä sekä jatko-opiskeljat että alan tutkimusta päätyönään tekevät. Myös työn ohella tutkimusta tekevät ovat yhtälailla tervetulleita ryhmäämme.

Perusajatus on kuitenkin vertaistuki, ajankohtaisen tiedon jakaminen ja tutkimusalaan liittyvien teemojen pohdinta.

Miten toimitte; Tapaatteko esimerkiksi säännöllisesti?

Järjestämme esimerkiksi kollokvioita ja symposiumeja. Verkostolle on perustettu sähköpostilista. Olemme myös virittämässä nettiin keskustelufoorumia.

Naistutkijat ovat perinteisesti olleet kiinnostuneita sukupuolesta. Onko mukana miestutkijoita?

Mukana on sekä nais- että miestutkijoita. Olennaista on kiinnostus aihepiirin kysymyksiin ja kiinnostus jakaa alan keskeisiä teemoja tai ajankohtaisia tietoja muiden sukupuolta ja uskontoa tutkivien kollegojen kanssa.

Miten verkostoon voi liittyä?

Verkostoon voi liittyä lähettämällä sähköpostia TM Malena Björgrenille, malbjork@abo.fi.

 

Jutussa haastateltu TM Annukka Kalske tekee jatkotutkimusta
feministisestä uskonnonfilosofiasta Helsingin yliopiston systemaattisen teologian laitoksella.

Marita Seitsalo