Pro gradu -artikkelit

| Nelli Myllärniemi

Pro gradu: Hollywood-ohjaaja Shyamalanin elokuvat keräävät valtaisia yleisöjä

 mrshyamalan
 M. Night Shyamalan
 Kuva: Wikipedia

Oma tutkielmani keskittyy populaarielokuviin ja niiden sisällä ohjaaja M. Night Shyamalaniin. Koska populaarielokuvat ovat suosittuja, niiden voidaan ajatella heijastelevan suuren yleisön arvoja. Siksi populaarielokuvien tarkastelu uskontotieteen näkökulmasta on erityisen kiinnostavaa.

| Timo S. Paananen

Pro gradu -tutkielma: Väärensikö Morton Smith Salaisen Markuksen evankeliumin?

timo_paananen_ing
 Timo S. Paananen 

Raamatuntutkija kiinnittää kirja-arvostelussa huomiota siihen, että kollega on kaljuuntumassa. Toinen tutkija nimittää tätä ”inhottavaksi vanhaksi hölmöksi”. Kolmas huomauttaa, että ensimmäisen raamatuntutkijan nimi rimmaa sanan ”valehtelija” kanssa, mutta se on toki vain sattumaa. Mistä keskustellaan? Tietenkin Salaisesta Markuksen evankeliumista.

| Timo Tampio

Pro gradu -tutkielma: Kansakunnan omanatuntona Arkkipiispa John Vikström

Vikströmin kannanotoissa keskeistä on maailman näkeminen ikään kuin yhtenä ”perheenä”, jolloin esimerkiksi maailmalla tapahtuvat vakavat ihmisoikeusloukkaukset velvoittavat kaikkia ihmisiä yhteisvastuuseen.  Erityistä huomiota hän kiinnittää ”rikkaan pohjoisen” ja ”köyhän etelän” välisiin elintasoeroihin.

| Mikko Satama

Pro gradu: Luterilaiset kirkot pelastusopillisesti lähempänä arminiolaisuutta kuin kalvinismia

Protestanttisessa kristillisyydessä esiintyvä jako kalvinismin ja arminiolaisuuden välillä on merkittävä haaste opilliselle ekumenialle. Siinä missä kalvinistit korostavat Jumalan ennaltamääräämistä, painottavat arminiolaiset ihmisen vapaata tahtoa.

| Maarit Maatraiva

Pro gradu -tutkielma: Omaishoitaja hyvinvointiyhteiskunnassa – maksimitehot minimipalkalla?

Tutkin systemaattisen teologian alaan kuuluvassa pro gradu- työssäni omaishoitajan asemaa ja heidän jaksamistaan tehtävässään. Omaishoitajaksi määritellään perheenjäsen, joka huolehtii sairaasta tai muuten erityistä huolenpitoa vaativasta omaisestaan kunnalta saatavaa palkkiota vastaan.

| Camilla Sundell

Pro gradu -tutkielma: Jaettu vanhemmuus tukee äitiyttä ja koituu perheen hyväksi

Jotta äitiys voi olla pikemmin voimavara kuin rasite ja syrjäytymiseen liittyvä riski, tarvitsee äiti ympärilleen riittävän tukevan sosiaalisen verkoston. Myös yhteiskunnan rakenteet ja vanhemmuuteen liittyvät asenteet vaikuttavat vahvasti siihen, millaiseksi äitiys rakentuu.

| Leena Maijala

Islamin opetus Pro gradu -tutkielma: Islamin opetus kouluissa – oppilaiden puheenvuoro

Pro gradu-tutkielmani tavoitteena oli tarkastella yläkoulun islamin opetusta aineeseen osallistuvien oppilaiden näkökulmasta. Tutkimukseen osallistui yhteensä 24 7.-9.-luokkalaista oppilasta Espoosta ja Vantaalta.

| Inkeri Rissanen

Pro gradu -artikkeli: ”Siellä muistan, kuka olen” – Oman uskonnon ilmenemisen tavat islamin uskonnonopetuksessa

Islamin uskonnonopetuksen oppilasmäärät kasvavat pienryhmäisistä uskonnoista nopeimmin. Pääkaupunkiseudulla islam on oppilasmäärältään jo kolmanneksi suurin katsomusaine luterilaisen uskonnon ja elämänkatsomustiedon jälkeen.

| Joanna Töyräänvuori

Pro gradu -tutkielma: Voidaanko Psalttarista löytää jälkiä muinaisseemiläisestä merenjumalasta?

 joanna_toyraanvuori_ing
 Joanna Töyräänvuori

Psalmien teksteistä voidaan löytää jäänteitä länsiseemiläisestä merenjumalasta, mutta vain jäänteitä. Suorien sitaattilainojen puute voi johtua tahallisesta muuntelusta.

| Pia Saloranta

Pro gradu -tutkielma: Juudas -Juudaksen evankeliumin lempiopetuslapsi?

Viimeisen kahden vuoden aikana Juudaksen evankeliumi on ollut polttava aihe, erityisesti sen kuva Juudaksesta. Kriittisen tekstiedition julkaisseiden tutkijoiden mukaan kuva Juudaksesta on tekstissä hyvinkin positiivinen.

| Elina Oksanen

Pro gradu -tutkielma: Kirkko kriisissä – irlantilaisen katolisuuden murros vuosina 1994-1997

Irlantilainen katolisuus ajautui syvään kriisiin syksyllä 1994. Tuolloin tuli ilmi, että lukuisiin seksuaalisiin lasten hyväksikäyttöihin syyllistyneen katolisen pastorin, Brendan Smythin, oikeuden eteen saattamisessa oli tapahtunut laiminlyöntejä niin kirkon kuin valtionkin taholla.

| Elina Kuusisto

Pro gradu: Nuorten lähetyskasvatuksen haasteet: riittävästi omaa tilaa ja sopivasti ohjausta

Tutkimuksessa tarkasteltiin vapaaehtoistyötä, jonka kohteena on lähetystyö, ja jota ovat tehneet nuoret aikuiset, erityisesti opiskelijat. Tutkimuskontekstina toimi kristillinen opiskelijajärjestö Opiskelijain Lähetysliitto (OL).

| Atte Tahvanainen

Pro gradu -tutkielma: Ihmisen tiedonkäsittelyn tutkiminen kertoo ihmisen uskonnollisuudesta

 atte_tahvanainen_ing
 A. Tahvanainen

Pro gradu -tutkielmani tarkastelee laadullisin menetelmin kognitiivista päättelyä Jumalasta. Taiteilija Lauri Räiken viisi luonteeltaan abstraktia kristillistä taideteosta luovat asetelman, jonka avulla kymmenen haastattelemaani teologian ylioppilasta soveltavat käsityksiään Jumalasta.

| Marja-Leena Tahkola

Pro gradu: Tsunamikatastrofi 26.12. 2004: Radiohartauksissa tarjottiin tilaa, tukea ja toivoa

Pro gradu -tutkimukseni tarkoituksena oli selvittää, millaista sielunhoidollisuutta tsunamikatastrofiin liittyvät radiohartaudet välittävät. Tutkimusaineistoni koostui YLE radio 1:ssä 28.12.2004-8.1.2005 välisenä aikana lähetettyjen 8 aamu- ja 9 iltahartauden käsikirjoituksesta.

| Veli-Pekka Peltonen

Pro gradu -tutkielma. Sadhun paradoksi: hindulaisen asketismin monet kasvot

Pro gradu-tutkielmassani analysoin hinduasketismista saatavilla olevaa tutkimusaineistoa valottaakseni itse Intiassa matkatessani havaitsemaani asketismiin liittyvää kaksijakoisuutta. Hinduasketismin moninaisessa kentässä tavataan paljon esimerkkejä ilmiöistä, jotka ovat räikeässä ristiriidassa sekä perinteisten hindulaisten käytäntöjen että niin länsimaisten kuin intialaistenkin konventionaalisten moraalikäsitysten kanssa.

| Kukka Kalpio

Pro gradu: ”Toivoksi toivottoman, voimaksi voimattoman” Siionin virret Lisävihkon koko kuva

Toiveet uusista ja uudenlaisista virsistä nousivat heränneen kansan keskuudesta 1990-luvun alkupuolella. Uusia virsiä haluttiin erityisesti ensimmäisen uskonkappaleen alueelle kuuluvista ajankohtaisista aiheista: lähimmäisyydestä, luonnosta, perheestä, yhteiskunnan murroksesta sekä epävarmuudesta. Herättäjä-Yhdistys julkaisi Siionin virret Lisävihkon Saarijärven herättäjäjuhlilla heinäkuussa 2005.

| Jukka Laurila

Pro gradu -tutkielma:Toimiiko psykoanalyyttinen raamatuntutkimus – Jer. 20:7-13?

Vanhan testamentin Jeremian kirja on aina puhutellut lukijoitaan inhimillisellä henkilökuvallaan, johon voi samastua. Jeremiaa on kuvattu henkilönä ja tehtävänsä vuoksi kärsivänä profeettana muita profeettoja selkeämmin ja monipuolisemmin. Raamatuntutkijoita askarruttaa kysymys, missä määrin Jeremian kirja tai sen yksittäiset jaksot kuvaavat profeetan persoonaa ja historiallista taustaa.

| Elina Hynynen

Pro gradu: ”Hankalia tapauksia”? – Kirkon valmiudet opettaa käyttäytymishäiriöistä kärsiviä nuoria

 elina_hynynen_ing
 Elina Hynynen

 
Pro gradu -tutkielmassani selvitin, millaiset valmiudet kirkon työntekijöillä on opettaa rippikoulussa käyttäytymishäiriöstä kärsiviä nuoria. Työntekijöiden tieto ja osaaminen ovat keskeisessä roolissa, jotta erityistä tukea tarvitsevat nuoret voitaisiin huomioida rippikoulun organisoinnissa ja toteutuksessa, ja kaikille voitaisiin taata tasavertainen mahdollisuus oppimiseen.