Pro gradu -artikkelit

| Laura Elomaa

Tahto, vapaus ja vastuu

Perehdyin pro gradu-tutkielmassani skotlantilaisen filosofin David Humen (1711–1776) käsitykseen siitä, miten tahdonvapaus ja kausaliteetti vaikuttavat ihmisen moraaliseen vastuuseen. Kysymys tahdonvapaudesta on edelleen ajankohtainen ja se liittyy käsitykseen yksilön tekemien tekojen,…

| Maria Heikkinen

Islamin oppikirjojen teologisesti tunnustuksellinen luonne

Uskonnonopetus kouluissa on aihe, joka on herättänyt vilkasta keskustelua viimeisten vuosikymmenten aikana. Monet maailmanuskonnot ovat nousseet Suomessa pintaan 1990-luvulta lähtien erityisesti maahanmuuttajien kautta. Katsomusaineiden määrä kasvaa kasvamistaan ja maahanmuuton seurauksena…

| Marja Koskela

Kuusi miestä kertoo enkelikokemuksistaan

Tarkastelin pro gradu -tutkielmassani kuuden miehen kokemuksia enkeleistä. Tutkielmani rajaus miesten enkelikokemuksiin nousi lähtökohtaisesti siitä, ettei miesten enkelikokemuksia juuri tunneta, eikä niitä ole aiemmin tutkittu. Valtaosa enkelikokemusten kertojista on naisia….

| Sofia Holopainen

Eroottinen suhde – erityistä etiikkaa

Kohtaamme jatkuvasti toisia ihmisiä ja muodostamme ainutkertaisia suhteita heihin. Liettualaissyntyisen ranskalaisen filosofin (1906–1995) Emmanuel Levinasin mukaan ihmisen olemisen perusta on toisen ihmisen kasvojen kohtaaminen, jota hän kutsuu etiikaksi. Levinasin mukaan…

| Pekka Rautio

Kaikki vuonna 2014 hyväksytyt teologian opinnäytetyöt: Helsingin yliopisto, Åbo Akademi, Itä-Suomen yliopisto

Käy katsomassa: luettelo kaikista vuonna 2014 hyväksytyistä teologian opinnäytetöistä(Väitöskirjat, Lisensiaatintutkimukset, Pro gradu -tutkielmat: Helsingin yliopisto, Åbo Akademi, Itä-Suomen yliopisto) Alkuperäislähde: Teologinen Aikakauskirja, Teologisk Tidskrift 1/2015http://www.tatt.fi/

| Annemari Airaksinen

Hyvä työ, paha työ – oppilaitospapit ja työhyvinvointi

Työ on tärkeä osa ihmisen elämää ja identiteettiä, sillä siihen käytetään keskimäärin kolmasosa koko elämästä. Työn tärkeydestä kertoo se, että työllä on usein monia vaikutuksia työntekijöiden henkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin….

| Markku Kuorilehto

Vero- ja tuomioasiakirjat papiston palkkauksen lähteinä 1500- ja 1600-luvun kirkkohistorian tutkimuksessa

Useimmissa suomalaisissa seurakunnissa kirkonarkistot alkavat vasta 1600- ja 1700-lukujen vaihteessa. Tämä tarkoittaa sitä, että reformaation jälkeisen ajan seurakuntaelämää ja papistoa koskevia lähteitä ei ole säilynyt läheskään kaikkien seurakuntien arkistoissa. Sama…

| Anni Tiitinen

Ketä Jeesus äänestäisi? Uskonto, arvot ja Yhdysvaltain republikaaninen puolue vuosina 2009–2012

Vaalitappion jälkeen republikaanit turvautuvat konservatiivikristittyihin Vuonna 2009 Yhdysvaltain republikaaninen puolue oli kriisissä: Valkoiseen taloon muutti nuori ja karismaattinen demokraattipresidentti, ja demokraattinen puolue hallitsi kongressia. Yhdysvallat näytti olevan Barack Obaman johdolla…

| Laura Alanko

Kristinoppia pitäjän nuorille – Rippikoulu Kauhajoen seurakunnassa 1950- ja 1960-luvuilla

Selvitin Pro gradu -tutkielmassani Kauhajoen, eteläpohjalaisen maalaisseurakunnan, rippikoulutoimintaa 1950- ja 1960-luvuilla. Tutkimukseni on toistaiseksi ainoa lajissaan. Yhdenkään yksittäisen seurakunnan rippikoulutyötä ei ole aikaisemmin tutkittu tällä tavoin. Tämän vuoksi en voinut…

| Ville Mäkipelto

Miten Vanhaa testamenttia on muutettu ja mistä sen voi tietää?

Akateemisessa raamatuntutkimuksessa on jo kauan tiedetty, että Vanhan testamentin kirjat eivät ole syntyneet yhdeltä istumalta. Niiden kehitys on ollut evolutiivista: yksittäisiä suullisia ja kirjallisia lähteitä on toimitettu yhteen valikoivasti useiden…

| Mikko Pisilä

Harjoittiko Jeesus hengellistä väkivaltaa?

Hengellinen väkivalta – kuka tuomitsee ja kenet? Evankelisluterilaisen kirkon julkaisemassa määritelmässä hengellinen väkivalta on henkistä väkivaltaa, jonka ilmenemismuotoja ovat pelottelu, käännyttäminen, syyllistäminen, eristäminen ja kontrollointi. Tarkoituksena on murtaa toisen ihmisen…

| Heidi Kääriäinen

Virsi – tutkimusmatka itseen ja omaan elämään

Tutkimukseni aihe on virsikokemukset. Se tarkoittaa niitä mielen prosesseja ja tunteita, joita virren laulaminen, soittaminen tai kuunteleminen laukaisee. Virsi liittyy usein elämän tärkeimpiin hetkiin. Nuo tilanteet, niiden tunnelma, tilanteiden laukaisemat…

| Johanna Mantere

Enemmän kuin tuhat sanaa: Taitelija-papin ammatillinen tarina ja identiteetti

Tarkastelin pro gradu -tutkielmassani seitsemän kuvataiteilija-papin ammatti-identiteettiä. Tutkimukseen osallistujat olivat toimineet elämässään sekä kuvataiteilijoina että Suomen evankelis-luterilaisen kirkon pappeina, jotkut myös yhtäaikaisesti. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, millainen on taiteilijuuden ja…

| Mariella Asikanius

Tuomas Akvinolaisen käsitys sakramenttien jakamisesta hulluudesta kärsiville

Hulluus keskiajalla Aiempi tutkimus on yleensä esitellyt keskiaikaisen hulluuden kahdesta näkökulmasta. Toiset tutkijat ovat päätyneet olettamaan, ettei keskiajalla eroteltu mieleen liittyviä sairauksia fyysisistä sairauksista, ja toiset ovat liittäneet hulluuden pahoihin…

| Kristiina Huhtanen

Pro graduavhandling: Livet är Gud. Postmodern teologi granskad utifrån Don Cupitts nya trosbekännelse

Avhandlingens syfte är att genom analys komma fram till en helhetsbild av vad Don Cupitts nya trosbekännelse är och hur den skiljer sig från den apostoliska trosbekännelsen. Don Cupitt är…

| Marja-Riitta Ojala

Näkökulmia huono-osaisuuteen – sosiaalietiikan käsiteanalyysi

Tutkielmassani tarkastellaan huono-osaisuus -käsitettä lähtökohtana suomalaisen sosiaalipolitiikan toimille. Lähestyn aihetta linjaamalla huono-osaisuus -käsitteen muutoksia aikaisemman huono-osaisuutta käsittelevän tutkimuksen pohjalta ja hahmottelemalla käsitteen muutosten yhteyttä yhteiskunnalliseen tilanteeseen 1940-luvulta nykypäivään. Varsinainen huono-osaisuus…

| Pekka Rautio

Vuonna 2013 hyväksytyt teologian opinnäytetyöt (Helsingin yliopisto, Åbo Akademi, Itä-Suomen yliopisto)

Käy katsomassa: luettelo kaikista vuonna 2013 hyväksytyistä teologian opinnäytetöistä (Väitöskirjat, Lisensiaatintutkimukset, Pro gradu -tutkielmat: Helsingin yliopisto, Åbo Akademi, Itä-Suomen yliopisto) Alkuperäislähde: Teologinen Aikakauskirja, Teologisk Tidskrift 1/2014http://www.tatt.fi/

| Antti Luoma

Ystävyyttä, yhteistyötä ja avunantoa? Kirkon Ulkomaanavun ja suomalaisten herätysliikejärjestöjen yhteistyö Inkerin kirkon rakentamisessa vuosina 1988–1993

Inkerin kirkko nousi yli 50 vuotta kestäneiden Neuvostoliiton rajoitteiden jälkeen uudelleen elinvoimaiseksi ja lailliseksi kirkoksi vuosien 1988–1993 aikana. Viidessä vuodessa kahdesta inkeriläisestä seurakunnasta kasvoi 26 seurakunnan itsenäinen piispallinen kirkko. Kehitykseen…